background-pattern-full-black

Vedecká rada UCM

Vedecká rada UCM ( ďalej len „ VR UCM ") je orgánom akademickej samosprávy UCM. Menovanie a odvolávanie členov VR UCM je v právomoci rektora UCM po schválení návrhu v AS UCM. Predsedom VR UCM je rektor UCM z titulu funkcie. VR UCM každoročne hodnotí kvalifikačný vývoj zamestnaneckej obce UCM , čo je obsiahnuté vo výročnej správe UCM. Pôsobnosť VR UCM je vymedzená § 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.