background-pattern-full-black

Správna rada

Správna rada UCM v Trnave ako verejnej vysokej školy je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti vymedzenej zákonom o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) podporuje väzbu univerzity a spoločnosti. Presadzuje verejný záujem v jej činnosti najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých verejne vysokej škole štátom.

Postavenie správnej rady univerzity, jej zloženie, pôsobnosť a činnosť upravujú § 40 a § 41 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a čl. 4 Štatútu Správnej rady UCM.

Do správnej rady sú,  v súlade so zákonom, navrhnutí najmä predstavitelia verejného života vrátane predstaviteľov podnikateľskej oblasti a územnej samosprávy a ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za školstvo, financie, hospodárstvo a sociálnu oblasť.

 

Rokovanie

Spôsob rokovania správnej rady upravuje jej štatút, ktorý po odsúhlasení v akademickom senáte na návrh rektora schválil minister školstva.

 

Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda najmenej dvakrát ročne. Zasadnutia správnej rady sú verejné