pattern

O univerzite

študenti v aule

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Hlavný poslaním Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je chrániť a šíriť poznanie, rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej vedeckej či umeleckej činnosti, s ohľadom na národné, humanistické a demokratické tradície. Univerzita svoje poslanie vykonáva v duchu kultúrneho odkazu sv. Cyrila a Metoda, ktorý je zasadený do európskeho civilizačného okruhu a stredoeurópskych hodnôt. Zároveň je pri činnostiach oddaná slovenským národným záujmom s dôrazom vzdelávať a vychovávať občanov slobodnej a demokratickej spoločnosti. Svojou činnosťou chce budovať vzdelanosť ako súčasť kultúry celej spoločnosti a súčasne prispievať k zvyšovaniu vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne, uvedomujúc si pritom svoj kultúrno-spoločenský a hospodársko-ekonomický impakt v Slovenskej republike a v trnavskom regióne. Univerzita sa chce usilovať o formovanie generácie, ktorá bude schopná čeliť výzvam budúcnosti s múdrosťou, kreativitou a rešpektom k hodnotám, ktoré nás formujú.

Univerzita bola založená zákonom č. 201/1997 Z. z. dňa 1. augusta 1997 a reflektovala na potrebu spoločnosti rozvíjať vysokoškolské vzdelanie v 90.rokoch minulého storočia. Ako jediná vysoká škola na Slovensku v tej dobe umožnila študentom študovať programy masmediálnej a marketingovej komunikácie, čím získala punc jedinečnosti a unikátnosti. V súčasnosti je v rámci Slovenska jedinečný program ochrana a obnova životného prostredia. 

Vedenie univerzity