background-pattern-full-black

Legislatíva

Právne normy upravujúce činnosť a pôsobnosť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave:

Štatút univerzity:

 

Štatúty fakúlt a inštitútu:

 

Štatúty štruktúr kvality: 

 

Štatúty podporných centier:

 

Štatúty rektorárnych oddelení: 

 

Iné štatúty: 

 

Štatút Fondu pre podporu vedy a výskumu: 

Štúdium: 

 

Kultúrna a šport študentov: 

 

Erasmus a zahraniční študenti: 

 

Knižnica: 

 

Akademické zvyklosti: 

 

Bezpečnosť:

 

Doktorandské štúdium a rigorózne konanie:

 

Akreditácia a kvalita: