background-pattern-full-black

Rigorózne konanie

Štátna rigorózna skúška je dobrovoľná skúška, ktorú môžere spraviť, ak ste absolvovali vybrané magisterské študijné programy. Súčasťou skúšky je obhajoba rigoróznej práce. Táto práca musí obsahovať originálne spracovanie problematiky daného oboru alebo pôvodné výsledky v danom odbore na úrovni, ktorá zodpovedá publikačnému štandardu oboru. Za obhájenie rigoróznej práce získáte diplom a akademický titul podľa oblasti alebo oboru. Ide o tituly, PhDr., RNDr., ktoré sú uvádzané pred menom. Systém prípravy a podmienky rigoróznych skúšok si určujú fakulty.

 

Zoznam programov pre rigoróznu skúšku

 

anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 
FF UCM

aplikovaná biológia 
FPV UCM 

aplikovaná chémia 
FPV UCM 

aplikovaná informatika 
FPV UCM

biotechnológia 
FPV UCM 

etnológia a mimoeurópske štúdiá 
FF UCM 

filozofia a aplikovaná filozofia 
FF UCM 

Fyzioterapia 
FZV UCM 

história a aplikovaná história v kyberpriestore 
FF UCM 

masmediálna komunikácia
FMK UCM

marketingová komunikácia 
FMK UCM

mediálne a informačné kompetencie
FMK UCM

nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 
FF UCM 

politické vedy 
FSV UCM 

psychológia 
FF UCM

ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 
FF UCM  

sociálna práca  
FSV UCM

teória digitálnych hier 
FMK UCM     

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 
FF UCM

učiteľstvo histórie 
FF UCM 

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 
FF UCM      

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry 
FF UCM

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 
FF UCM

učiteľstvo výchovy k občianstvu 
FF UCM