background-pattern-full-black

Politika kvality

Vnútorný systém kvality - garancia kvality na UCM

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave zabezpečuje kvalitu vysokoškolského vzdelávania implementáciou vnútorného systému kvality a jeho sústavným rozvojom. Vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM sa rozumie konzistentne previazaný súbor politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorého UCM zabezpečuje a rozvíja kvalitu napĺňania svojho poslania v oblasti vysokoškolského vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM je súbor politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorých univerzita:

  • prijíma zodpovednosť za kvalitu poskytovaného vzdelávania na všetkých súčastiach, na všetkých úrovniach a vo všetkých aspektoch,
  • zabezpečuje kvalitu vysokoškolského vzdelávania v oblasti vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít uskutočňovaných na UCM,
  • garantuje zabezpečovanie kvality v súlade so štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a so štandardmi na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015),
  • napĺňa svoje poslanie a plní strategické ciele.