Kontakty

marker-icon

Hajdóczyho č. 1, 917 01 Trnava

Výraz na vyhľadanie v Google Maps:

IM Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava

Rektorát

Rektorka

prof. Mgr. Katarína Slobodová, PhD.

 

Prorektori

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
prorektor pre vzdelávanie
prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
prorektorka pre vedu a výskum
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
prorektor pre kvalitu
Mgr. Andrej Brník, PhD.
prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou
doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy

Kvestor

Kontakt pre médiá, PR a marketing

Mgr. Andrej Brník, PhD.

 

Študijné referentky

Ing. Miroslava Lukačovičová
vedúca Študijného oddelenia UCM
Ing. Zuzana Obúlaná
študijné záležitosti a prijímacie konanie pre doktorandské štúdium

Filozofická fakulta

Ing. Bibiána Brezovská
študijné záležitosti a prijímacie konanie
Mgr. Lucia Karásková
študijné záležitosti a prijímacie konanie

Fakulta prírodných vied

Ing. Gabriela Jančovičová
študijné záležitosti a prijímacie konanie

Fakulta masmediálnej komunikácie

bc. Barbora Homolová
študijné záležitosti a prijímacie konanie
Daniela Bednáriková
študijné záležitosti a prijímacie konanie
Lucia Štoderová
študijné záležitosti a prijímacie konanie

Fakulta sociálnych vied

Mgr. Alena Banárová
študijné záležitosti a prijímacie konanie
 

Inštitút manažmentu

Ing. Edita Dziváková
študijné záležitosti a prijímacie konanie
 

Fakulta zdravotníckych vied

Petra Piťová
študijné záležitosti a prijímacie konanie
Monika Mešová
študijné záležitosti a prijímacie konanie

Fakturačné údaje

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Slobodný prístup k informáciám

Ak chcete podať žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pomôže vám postup na stránke Slobodný prístup k informáciám.

Vaše dopyty môžete posielať elektornicky na mail: info@ucm.sk, do predmetu prosím napísať: "Slobodný prístup k informáciám"

Dopyt môžete zaslať aj písomne, na adresu Univerzity, na obálku prosím uveďte: "Slobodný prístup k informáciám"

Právna forma

Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich predpisov ako verejná vysoká škola.