background-pattern-full-black

Školné a poplatky spojené so štúdiom

Školné na akademický rok 2024/2025 a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2024/2025

V súlade s § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 33 Štatútu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a  Smernicou o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom Univerzity sv. Cyrila a Metoda stanovujem výšku poplatkov spojených so štúdiom na akademický  rok 2024/2025výšku školného pre študenta zapísaného do prvého roka štúdia a študenta zapísaného do nadštandardu v akademickom roku 2024/2025 nasledovne:

Školné a poplatky - Variabilné symboly

Tu nájdete zoznam variabilných symbolov, ktoré sú potrebné pri platení školného alebo iných poplatkov spojených so štúdiom pre určité akademické roky.