background-pattern-full-black

faculty-banner-photo

REKTORKA UNIVERZITY SV. CYRILA A METODA V TRNAVE


prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.


marker-icon  Nám. J. Herdu 2, rektorát
phone-icon  033 5565 133
mail-icon  rektor(zav.)ucm.sk

 

Pod rektorku priamo spadajú tieto oddelenia:


Kancelária rektorky

Referát pre legislatívu a 
právne poradenstvo

CO, obrana, utajované
skutočnosti, BOZP, PO

Referát kontroly

Univerzitné centrá podpory

Rektor je štatutárnym orgánom vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu verejnej vysokej školy. Rektora vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu verejnej vysokej školy prezident Slovenskej republiky.

Rektora zastupujú prorektori,  kvestor a iné osoby v rozsahu stanovenom osobitným rozhodnutím rektora alebo vnútorným predpisom UCM.  Právne postavenie, zákonné vymedzenie kompetencií a pôsobnosť rektora sú upravené príslušnými ustanoveniami zákona o VŠ a Štatútu UCM.

Rektor v rámci svojej právomoci vydáva vnútorné predpisy UCM, opatrenia, rozhodnutia, usmernenia a príkazy.  V pracovnoprávnych veciach rektor uzatvára, mení a rozväzuje pracovné pomery so zamestnancami rektorátu a inštitútov. Uzatvára tiež dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre účel zabezpečenia činnosti pracovísk.

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektora

Rektorkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, s účinnosťou od 22. mája 2022, vymenovaná prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.