EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

Praktické pokyny a pravidlá evidencie publikačnej a umeleckej činnosti

Evidencia publikačnej činnosti

Centrálny register publikačnej činnosti 2 (ďalej ako CREPČ 2) je online systém určený na evidenciu publikačnej činnosti vysokých škôl. Na rozdiel od CREPČ 1, záznamy nie sú primárne exportované z lokálnych knižnično-informačných systémov vysokých škôl, ale sú priamo vytvárané v prostredí CREPČ 2. CREPČ 2 umožňuje evidenciu jedného záznamu viacerými školami vo viacerých kategóriách EPC.

Vykazovacie obdobie 2019 trvá od 1. 4. 2019 do 31. 1. 2020. V rámci tohto obdobia je potrebné zaregistrovať do CREPČ 2 všetky publikácie s rokom vydania 2019, ako aj publikácie s rokom vydania 2018, ktoré neboli zaregistrované vo vykazovacom období 2018.

Pre evidenciu publikačnej činnosti v CREPČ 2 platí:
Zákon č. 270/2018 Z. z. s účinnosťou 01.11.2018, ktorý mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z.z. (ďalej ako Zákon), Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej ako Vyhláška)

Podklady na registráciu publikačnej jednotky autor odovzdáva na pracovisko evidencie publikačnej činnosti Univerzitnej knižnice UCM v Trnave vo forme pôvodného dokumentu, jeho časti, alebo ich kópie, ktoré ho jednoznačne identifikujú:

Pri kategóriách AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD
– plný text publikácie v elektronickej podobe články (state) z časopisov a zborníkov, kapitoly z kníh s menším rozsahom ako 1AH– titulná strana zdrojového dokumentu, obsah časopisu (zborníka) a tiráž zdrojového dokumentu, text štúdie alebo článku, dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú recenzenti uvedení vo vedeckom zborníku vydanom v zahraničnom vydavateľstve,

konferenčné zborníky – okrem dokladovania príspevku v zborníku, je potrebné predložiť program konferencie pri vedeckých konferenciách aj zloženie programového výboru a uviesť ISBN a ISSN zborníka ak existuje, relevantné podklady o pozvaní, ak ide o pozvaný príspevok, dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti v zborníku z vedeckej zahraničnej konferencie vydanej v zahraničnom vydavateľstve,

dokumenty zverejnené na internete – relevantné časti dokumentu vytlačené z internetu alebo kópiu dokumentu v elektronickej forme,
audiovizuálne, multimediálne a elektronické dokumenty (CD, videokazety, DVD a pod.) – kópiu obalu a relevantných častí dokumentu vytlačených po otvorení dokumentu,

ohlasy na publikačnú činnosť – titulný list citujúceho dokumentu, obsah a tiráž citujúceho dokumentu, strana dokumentu, na ktorej je citácia uvedená; ohlasy registrované v databázach Web of Science a SCOPUS stačí dokladovať tlačeným výstupom priamo z databázy.

Evidencia umeleckej činnosti

Evidencia umeleckej činnosti do CREUČ za kalendárny rok 2019 sa uskutočňuje v čase od 24. 5. 2019 do 31. 1. 2020.

Pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2019

Pracovníci akademickej knižnice evidujú výstupy umeleckej činnosti v spolupráci s autormi výstupov a pripájajú autorom predkladanú dokumentáciu jednoznačne identifikujúcu autora a obsah výstupu k danému záznamu. Po uzatvorení vykazovacieho obdobia za rok 2019 (31. januára 2020) už nie je možné ďalej vykonávať evidenciu výstupov umeleckej činnosti v administrátorskom prostredí databázy CREUČ. Odborní garanti v stanovenom období uskutočňujú obsahovú kontrolu zaevidovaných záznamov. Prihlasovanie a vkladanie záznamov do databázy samotnými autormi nie je možné.

Cieľom bibliografickej registrácie umeleckej činnosti a ohlasov je: 

  1. prezentácia umeleckej aktivity UCM, jej fakúlt, katedier, pracovísk a autorov,
  2. získanie prehľadu o profile a výkonnosti vedecko-výskumného a pedagogického pracoviska a zamestnancov,
  3. získanie objektívnych podkladov na mapovanie a riadenie umeleckej činnosti,
  4. spracovanie prehľadov o umeleckej činnosti pre potreby kvalifikačného rastu zamestnancov UCM, príp. pre iné hodnotenia.

Registráciu a kategorizáciu umeleckej činnosti a ohlasov upravuje

  • Zákon č. 270/2018 Z. z. s účinnosťou 01. 11. 2018, ktorý mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z. z. (ďalej len „Zákon č. 270/2018 Z. z.“),
  • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej len „Vyhláška).

Kategórie umeleckej činnosti sú označené písmenovými kódmi, pričom prvé písmeno vyjadruje závažnosť a druhovo-funkčný charakter umeleckých výstupov, druhé písmeno vyjadruje rozsah a autorský podiel umeleckých výstupov a tretie písmeno vyjadruje teritorialitu a význam umeleckých výstupov vzhľadom na prostredie ich realizácie a prezentácie. Na tento účel vznikol Katalóg podujatí a inštitúcií pre potreby kategorizácie zverejnených výstupov umeleckej činnosti, ktorý obsahuje zoznam renomovaných a ostatných podujatí alebo inštitúcií. Katalóg je na portáli CREUČ aktualizovaný každé vykazovacie obdobie.

Umelecké výstupy vysokoškolských učiteľov sa evidujú, ak ide o druh umenia, ktorý vysokoškolský učiteľ zabezpečuje v rámci predmetu niektorého študijného programu (napr.: umelecké výtvarného umenia sa evidujú vysokoškolskému učiteľovi, ktorý zabezpečuje napr.: predmet „kresba“ v rámci študijného programu „učiteľstvo výtvarného umenia“ uskutočňovaného v študijnom odbore „učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov“, vysokoškolskému učiteľovi, ktorý zabezpečuje na vysokej škole len napr.: predmet  „anglický jazyk“, hoci aj v študijnom programe „sochárstvo“ uskutočňovanom v študijnom odbore „výtvarné umenie“ nie je možné zaevidovať žiadne jeho umelecké výstupy. Vysokoškolskému učiteľovi, ktorý zabezpečuje len predmet „figurálna kompozícia“ v študijnom programe „maľba“ uskutočňovanom v študijnom odbore „výtvarné umenie“ nie je možné zaevidovať jeho hudobné umelecké výstupy, napr.: koncert v Metropolitnej opere v New Yorku).

Dokumentácia predkladaná autorom výstupu umeleckej činnosti musí jednoznačne identifikovať konkrétny evidovaný výstup umeleckej činnosti a charakterizovať aj navrhovanú kategorizáciu výstupu. Dokumentácia musí obsahovať názov diela/podujatia, dátum a miesto realizácie  ako aj autora vykazovaného diela či výkonu a pri príslušných druhoch umeleckej činnosti aj dokumentáciu diela (napr. evidencia účasti na výstave, evidencia diela, pozvánka, plagát, program, stiahnutý dokument z webovej stránky galérie, úvodná stránka katalógu a stránka na ktorej je autor spomenutý/reprodukovaný a pod.,) t.j. akceptovaná forma dokumentácie jednoznačne identifikuje podujatie a účasť autora na ňom. Pre ukladanie sprievodnej dokumentácie predkladanej autorom sa odporúča formát PDF – s obmedzením veľkosti vkladaného súboru do 5MB.

Evidencia publikačnej činnosti

Mgr. Mariana Behúlová
UCM v Trnave
Univerzitná knižnica UCM v Trnave
Hajdóczyho 1, kanc. č. 2
Telefón: 033 5565 137
mariana.behulovajohn(zav.)doeucm.sk

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti

Mária Dobišová
UCM v Trnave
Univerzitná knižnica UCM v Trnave
Hajdóczyho 1, kanc. č. 2
Telefón: 033 5565 137
maria.dobisovajohn(zav.)doeucm.sk