background-pattern-full-black

Projektové centrum

Referentka pre medzinárodné projekty

Mgr. Marta Kúhnová, PhD

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 112b
phone-icon  033 5565 146
mail-icon  marta.kuhnova(zav.)ucm.sk

 

Referentka pre investičné projekty

Mgr. Barbora Jančíová

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 112b
phone-icon  033 5565 146
mail-icon  barbora.janciova(zav.)ucm.sk

 

 

Projektové centrum vykonáva najmä túto agendu: 

 • metodickú, koordinačnú a administratívnu podporu žiadateľom projektov UCM z národných zdrojov, zdrojov Európskej únie, štrukturálnych fondov Európskej únie (ďalej len „prostriedky EÚ“) a z iných zahraničných zdrojov; 
 • vedie register žiadaných a realizovaných projektov z prostriedkov EÚ, ktoré podali a/alebo realizujú pracoviská UCM; 
 • poskytuje metodickú pomoc pri realizácii projektov a programov najmä kvôli zabezpečovaniu súladu ich realizácie s relevantnými predpismi z hľadiska obsahovej náplne a finančného riadenia; 
 • priebežne a následne kontroluje prebiehajúce projekty a programy z hľadiska obsahovej náplne a finančného riadenia projektov; 
 • iniciuje, pripravuje, predkladá na schválenie a implementuje národné projekty, ktorých nositeľom je UCM, prípadne jej súčasť alebo zmluvný partner UCM; 
 • spolupracuje na projektoch implementovaných inými, s UCM spolupracujúcimi inštitúciami, v prípade, ak ich projekty majú regionálny alebo národný dosah; 
 • sleduje vybrané výskumné projekty a grantové schémy na národnej a medzinárodnej úrovni a poskytuje informácie o nich a aktuálnych výzvach na podávanie projektov pre akademické pracoviská UCM; 
 • kontroluje dodržiavanie metodických pokynov pre organizátorov projektu, žiadateľov o grant a hlavných riešiteľov projektov na UCM; 
 • metodicky riadi a koordinuje prípravu projektov a žiadostí o finančný príspevok na ich riešenie, predovšetkým v rámci programov APVV, štrukturálnych fondov EÚ, rámcových programov pre výskum EÚ a ďalších vybraných medzinárodných výskumných programov a grantových schém; 
 • metodicky riadi a koordinuje schválené projekty v rámci vybraných programov v období ich riešenia a monitorovania; 
 • realizuje administráciu projektov riešených prostredníctvom rektorátu; 
 • realizuje odborné činnosti na projektoch riešených prostredníctvom rektorátu; 
 • vykonáva konzultačnú a administratívnu podporu žiadateľov projektov UCM z prostriedkov EÚ; 
 • vedie register žiadaných, riešených a ukončených projektov, ktoré podali a/alebo realizujú pracoviská UCM; 
 • sleduje vybrané grantové výzvy na národnej a medzinárodnej úrovni a odporúča Vedeniu UCM, vedeniam fakúlt UCM a inštitútu UCM ich možné zapojenie do prípravy žiadostí; 
 • koordinuje prípravu projektov v rámci UCM, resp. s inými partnerskými organizáciami, programov APVV, štrukturálnych fondov EÚ, Rámcových programov pre výskum EÚ a ďalších vybraných medzinárodných výskumných programov a grantových schém; 
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.