background-pattern-full-black

Ing. Jana Černá, PhD.

Ing. Jana Černá, PhD. je docentkou na Inštitúte manažmentu UCM v Trnave. Absolvovala Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde získala aj titul PhD. Pri riešení mnohých domácich aj zahraničných projektov (FP6, APVV, VEGA, KEGA, ESF) sa zameriava na oblasť cestovného ruchu.

„Turizmus je hybnou silou v službe vzájomného pochopenia, kultúry a rozvoja krajín”

Trh cestovného ruchu zažil v poslednom období niekoľko otrasov, pandémia COVID-19 však bola pre toto odvetvie mimoriadne náročná. Trh bol paralyzovaný rôznymi politickými a legislatívnymi zásahmi, nastali zmeny vo výkone ekonomiky cestovného ruchu ale aj masívne zmeny v dopyte. Riešenie aktuálne vzniknutej situácie si vyžadovalo flexibilné a kreatívne reakcie.

Jana Černá s kolektívom autorov porovnali a analyzovali faktory makroekonomického marketingového prostredia v turizme spred pandemického obdobia a obdobia pandémie. Vychádzali pritom z údajov o zmenách mobility obyvateľov Českej republiky v sektore cestovného ruchu pred a po pandémii COVID-19. Počas pandémie bol pozorovaný trend znižovania využívania verejnej dopravy a zvyšovania používania áut, bicyklov a pešej chôdze a to vo viacerých krajinách EÚ. Tento jav súvisel s možnosťami práce z domáceho prostredia, ale aj z obáv prenosu vírusu. Cieľom príspevku bolo zachytiť makroekonomické tendencie v tomto krízovom období a vytvoriť bázu vstupov pre diskusiu o budúcom smerovaní turizmu: podnikov, dizajne produktov a služieb, či dopyte v tomto odvetví v európskom priestore.

Empirické skúsenosti dnes poukazujú na to, že najviac konkurencieschopné turistické destinácie sú tie, ktoré majú širšiu diverzifikáciu ponuku produktov a služieb. Do popredia tiež prichádza dopyt po udržateľných produktoch a službách, individuálne cestovanie a využívanie informačných technológií.

Výsledky výskumu boli publikované v medzinárodnom časopise LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistic, ktorý je registrovaný v prestížnych databázach.

odkaz na článok → TU.