background-pattern-full-black

Zloženie Vedeckej rady UCM

Meno člena VR UCM

Menovaná/ý v odbore

Pôsobí v odbore

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. (Trnavská univerzita v Trnave)

Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Filológia

Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. (rektor, Prešovská univerzita v Prešove, schválený v AS UCM dňa 25.10.2023.)

Československé dějiny

Historické vedy

prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. (VŠ podnikání a práva v Ostrave)

Masmediálne štúdiá

Mediální a komunikační studia

prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD. (Lekárska fakulta UK Bratislava)

Neurológia

Všeobecné lekárstvo

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. (Pedagogická fakulta KU Ružomberok)

Pedagogika

Učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. (Slezská univerzita v Opave)

Štátne (ústavné) právo

Verejná správa

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave)

Molekulárna biológia

Molekulárna biológia

prof. Ing. Maximilán Strémy, PhD. (MtF STU v Bratislave)

Automatizácia

Informatika

prof. RNDr. František Petrovič, PhD. (Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre)

Ochrana a využívanie krajiny

Ochrana a využívanie krajiny

doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD. (Filozofická fakulta UKF v Nitre)

Filológia

Filológia