background-pattern-full-black

Psychologické centrum UCM


Psychologické centrum pri Katedre psychológie FF UCM pracuje pod záštitou rektorátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave od roku 2015.
Vo svojich špecializovane vybavených priestoroch poskytuje študentom všetkých študijných odborov a všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom UCM bezplatné komplexné poradenstvo, pomoc a podporu:

  • v rôznych životných situáciách – zvládanie záťaže a krízových situácií,
  • v osobnej oblasti – osobné problémy, problémy vo vzťahoch (v skupine, rodine, partnerstve, k sebe),
  • v pracovnej oblasti – otázky motivácie, sebaregulácie a pod.
  • v otázkach učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia a pod.

faculty-banner-photo

Psychologické centrum má k dispozícii odborníkov z rôznych oblastí psychológie pre potreby jednotlivých klientov. Psychologicko-poradenské činnosti aktuálne zabezpečujú štyri psychologičky z Katedry psychológie pod odbornou garanciou supervízora so samostatnou licenciou.

K dispozícii sú klientom buď priamo v poradni alebo prostredníctvom online platformy, pričom rozsah spolupráce sa stanovuje individuálne - spravidla na ohraničený počet stretnutí.

Stretnutie si môžete dohodnúť prostredníctvom prvotného kontaktu cez e-mail u Vami vybraného psychológa. V kontaktnom maile stručne uveďte, o aký problém ide. Prostredníctvom mailu si dohodnete čas a spôsob konzultácie (osobný kontakt, telefonát alebo videohovor).

VYBERTNE SI Z NAŠICH ODBORNÍKOV

Prípadnú pomoc, podporu, nasmerovanie alebo odbornú konzultáciu môžete získať v našej poradni, ktorá je otvorená i pre Vás.