Disciplinárna komisia UCM

Disciplinárna komisia UCM prerokúva na základe Disciplinárneho poriadku UCM disciplinárne priestupky študentov zapísaných na študijné programy univerzity a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi UCM. Je zriadená v súlade s § 13 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zloženie Disciplinárnej komisie UCM v Trnave:

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
PaedDr. Timea Šebeň Zaťková, PhD.
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
Barbora Gulišová (študentka IM)
Mgr. Peter Šamalík (študent FSV)