Disciplinárna komisia UCM

Disciplinárna komisia UCM prerokúva na základe Disciplinárneho poriadku UCM disciplinárne priestupky študentov zapísaných na študijné programy univerzity a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi UCM. Je zriadená v súlade s § 13 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zloženie Disciplinárnej komisie UCM v Trnave:
PhDr. Michal Lukáč, PhD.
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
PhDr. Mária Marková, PhD.
Mgr. Monika Bardáčová (študentka FPV)
Mgr. Anežka Borošová (študentka FSV)
Daniel Szmolniczký (študent FMK