background-pattern-full-black

Erasmus+ mobilita zamestnancov

Inštrukcie k mobilitám zamestnancov

Typy Erasmus mobilít zamestnancov:

  • Erasmus mobilita za účelom výučby (STA)
  • Erasmus mobilita za účelom stáže (STT) 

Oprávnení účastníci: zamestnanci UCM – pedagogickí aj nepedagogickí – so 100% úväzkom na UCM

Ako sa prihlásiť?

Na STA mobilitu sa záujemca musí prihlásiť do výberového konania zverejneného na stránkach fakúlt a inštitútu UCM. Výberové konanie na STT mobility vyhlasuje Oddelenie medzinárodných vzťahov (link: https://www.ucm.sk/sk/oznamy-a-aktuality-oddelenia-medzinarodnych-vztahov/)  a zamestnanci sa hlásia pracovníčke, ktorá zodpovedá za mobility zamestnancov.

Výberové konania na fakultách, ktoré sa týkajú STA mobilít, prebiehajú spravidla začiatkom kalendárneho roka a týkajú sa mobilít, ktoré sa majú zrealizovať počas nasledujúceho akademického roka.

Doplnkové výberové konania (v prípade voľných miest) sa konajú na základe výzvy OMV koncom zimného semestra a týkajú sa mobilít, ktoré sa majú zrealizovať v letnom semestri.

Postup pred mobilitou

Prijatie na mobilitu si pracovník odkomunikuje s pomocou fakultného/katedrového koordinátora s partnerskou univerzitou, výsledkom je podpísanie Programu mobility/Mobility Agreement (/sk/dolezite-dokumenty-zamestnanci/).

Program mobility podpisuje vysielaný pracovník, jeho nadriadený (vedúci oddelenia, prorektor a pod.) a zástupca prijímajúcej univerzity.

Odporúčaná dĺžka mobility je max. 5 dní aktivity (bez dní na cestu), minimálna dĺžka mobility sú 2 dni aktivity súvisle

Prijímajúcou organizáciou je v prípade STA mobilít ktorákoľvek univerzita, s ktorou má UCM uzavretú Erasmus medziinštitucionálnu zmluvu (Inter-institutional Agreement; zoznam je tu: /sk/dolezite-dokumenty-zamestnanci/).

V prípade STT mobilít Erasmus medziinštitucionálna zmluva nemusí byť podpísaná, prijímajúcou inštitúciou môže byť aj podnik, nezisková organizácia a iné. Nevhodnými inštitúciami sú tie, ktoré spadajú pod Európsku komisiu.

Účastník mobility je povinný  zabezpečiť si adekvátne poistenie podľa požiadavky aktuálne bežiaceho projektu. Požadované minimum je poistenie liečebných nákladov v zahraničí.  

Účastník mobility nahlási na príslušnej referentke OMV harmonogram cesty a pobytu mailom.

Postup po mobilite

Na OMV účastník mobility doručí:

Na Oddelenie ekonomických činností účastník mobility doručí:

  • Potvrdenie o dĺžke mobility
  • Mobility Agreement
  • Doklady k zúčtovaniu zahraničnej pracovnej cesty