Erasmus+ mobilita zamestnancov

Mobility zamestnancov

Typy Erasmus mobilít zamestnancov:

  • Erasmus mobilita za účelom výučby (STA)
  • Erasmus mobilita za účelom stáže (STT) 

Oprávnení účastníci: zamestnanci UCM – pedagogickí aj nepedagogickí – so 100% úväzkom na UCM

Ako sa prihlásiť?

Na STA mobilitu sa treba prihlásiť do výberového konania zverejneného na stránkach fakúlt a inštitútu UCM. Výberové konania prebiehajú spravidla koncom kalendárneho roka na nasledujúci akademický rok.

Výberové konania na STT mobility vyhlasuje spravidla pred začiatkom semestra Oddelenie vonkajších vzťahov a zamestnanci sa hlásia priamo tam.

V prípade voľných miest sa konajú na základe výzvy OVV doplnkové výberové konania.

Postup pred mobilitou

Prijatie na mobilitu si treba odkomunikovať s partnerskou univerzitou, výsledkom je podpísanie Programu mobility/Mobility Agreement.

Program mobility podpisuje vysielaný pracovník, jeho nadriadený (vedúci oddelenia, prorektor a pod.) a zástupca prijímajúcej univerzity.

Dĺžka mobility: odporúčaná dĺžka mobility je max. 5 dní aktivity (bez dní na cestu), min. dĺžka mobility sú 2 dni aktivity súvisle

Prijímajúce organizácie: V prípade STA mobilít to môže byť ktorákoľvek univerzita, s ktorou má UCM uzavretú Erasmus bilaterálnu zmluvu (Inter-institutional Agreement).

V prípade STT mobilít Erasmus bilaterálna zmluva nemusí byť podpísaná, prijímajúcou inštitúciou môže byť aj podnik, nezisková organizácia a iné. Nevhodnými inštitúciami sú tie, ktoré spadajú pod Európsku komisiu.

Po uzavretí Programu mobility pracovník uzavrie s Oddelením vonkajších vzťahov zmluvu o grante. Po obdržaní podpísanej Zmluvy o poskytnutí grantu si otvorí cestovný príkaz, zabezpečí si ubytovanie, cestovné lístky, poistenie atď.

Postup po mobilite

Na OVV pracovník doručí:

  • Potvrdenie o dĺžke mobility – kópiu, sken
  • Vyplní online správu z mobility v systéme EU Survey

Na OEČ pracovník doručí:

  • Potvrdenie o dĺžke mobility – podľa možnosti originál
  • Mobility Agreement - podľa možnosti originál
  • Doklady k zúčtovaniu zahraničnej pracovnej cesty