Fakulta prírodných vied UCM

doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.

Absolvent FPV v odbore chémia r. 2004, PhD. v odbore anorganická chémia r. 2008, docent v odbore anorganická chémia r. 2014. Počet publikácií v SCOPUS 57, SCI 614, h-index 13.

Výskumne sa zameriava na oblasť molekulového magnetizmu. Aplikuje metódy anorganickej chémie, spektroskopie a teoretickej magnetochémie v oblasti výskumu špeciálnych magnetoaktívnych molekúl, predovšetkým jednomolekulových magnetov („single-molecule magnets“, SMM). Využíva moderné výpočtové metódy (DFT, ab initio) na identifikáciu vzťahov medzi molekulovou štruktúrou, elektrónovou štruktúrou a magnetickými vlastnosťami koordinačných zlúčenín. Je riešiteľom a koordinátorom viacerých projektov zameraných na molekulový magnetizmus.

doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.

Absolvent FPV v odbore Chémia - špecializácia Biotechnológie (2002), PhD. v odbore Biotechnológie (2008), docent v odbore Environmentálne inžinierstvo (2015). Počet publikácii Scopus: 49, SCI: 260, h-index 10.

Dlhodobo sa venuje problematike odstraňovania toxických kovov a rádionuklidov z kontaminovaného prostredia a vývoju alternatívnych (bio)remediačných postupov. V expertíznej činnosti sa zameriava na objasnenie úlohy extremofilných mikroorganizmov v procese mokrého skladovania vyhoreného jadrového paliva.

doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

Absolvent Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v odbore Chémia - špecializácia Biotechnológie (2006), PhD. v odbore Technológia potravín (2010), docent v odbore Biotechnológie (2014). Počet publikácií Scopus: 23, SCI: 138, h-index 5.

Riešiteľ a koordinátor národných a medzinárodných projektov zameraných na komplexné využitie rastlinnej biomasy v oblasti biotechnológií, energetiky, medicíny a potravinárstva.

doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.

Absolvent FPV UCM v Trnave v odbore Chémia - špecializácia Biotechnológie (2003), PhD. v odbore Biotechnológie (2010), docent v odbore Analytická chémia (2017). Počet publikácii Scopus: 41, SCI: 218, h-index 9.
Dlhodobo sa venuje vývoju a rozvoju alternatívnych remediačných (dekontaminačných) metód založených najmä na využití rastlín (fytoremediácie) a biosorbentov. Taktiež svoje vedecké aktivity orientuje na rozvoj rádioindikátorových metód, nukleárnych analytických metód s dôrazom na pozitrónovú emisnú tomografiu v zmysle in vivo charakterizácie transportu rádioaktívne značených látok a kovov v rastlinných pletivách a na aplikáciu lyzimetrov pre charakterizáciu pôdnych procesov. V rámci expertíznej činnosti sa zameriava na identifikáciu a charakterizáciu extrémofilných mikroorganizmov s dôrazom na výskum ich výskytu a aplikovateľnosti pri zneškodňovaní rádioaktívnych odpadov.