Fakulta prírodných vied UCM

doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.

Je držiteľom ocenenia Vedec roka SR za rok 2019 v kategórii Mladý vedecký pracovník.
Doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD. študuje jednoiónové, jednomolekulové a jednoretiazkové magnety, ktoré predstavujú odrazový mostík pre budúce hi-tech úložné zariadenia, kde nositeľom informácie je jediná molekula so schopnosťou dlhej magnetickej relaxácie. Táto technológia predstavuje revolúciu v pamäťových médiách gigantickej kapacity (rádovo zeta-bity). Osobne sa podieľa na pokročilej syntéze nových nanomagnetických materiálov.

V roku 2018 mu bol udelený kvalifikačný stupeň IIa Slovenskou akadémiou vied. RNDr. C. Rajnák, PhD., PhD., je spoluautorom 32 vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch. Z toho 9 prác je uverejnených v špičkových časopisoch registrovaných v prominentnej databáze Nature Index: 6-krát v americkom Inorganic Chemistry (IF: 4,850 - 2018) a 3-krát v Chemical Communications (IF: 6,164 - 2018). Vysoko hodnotné práce sú aj publikácie v britskom Dalton Transactions, 10x (IF: 4,052 - 2018). Citácie podľa SCI: 502, h-index 13. RNDr. C. Rajnák, PhD., PhD., je platným členom vedeckých tímov a projektov APVV, VEGA a DAAD, udržiava pracovné vzťahy s Leibniz University of Hannover, Nottingham University a Karlsruhe Institute of Technology, čo svedčí o jeho vysokých osobnostných a vedecko-pedagogických kvalitách. (aktual 2019)

prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.

Absolvent FPV v odbore chémia r. 2004, PhD. v odbore anorganická chémia r. 2008, docent v odbore anorganická chémia r. 2014, profesor v odbore anorganická chémia r. 2020. Publikoval 75 vedeckých prác prevažne v zahraničných vysokoimpaktovaných časopisoch, jeho práce sú citované 1578-krát a jeho citačný h-index je 22.

Výskumne sa zameriava na oblasť molekulového magnetizmu. Aplikuje metódy anorganickej chémie, spektroskopie a teoretickej magnetochémie v oblasti výskumu špeciálnych magnetoaktívnych molekúl, predovšetkým jednomolekulových magnetov („single-molecule magnets“, SMM). Využíva moderné výpočtové metódy (DFT, ab initio) na identifikáciu vzťahov medzi molekulovou štruktúrou, elektrónovou štruktúrou a magnetickými vlastnosťami koordinačných zlúčenín. Je riešiteľom a koordinátorom viacerých projektov zameraných na molekulový magnetizmus.

doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.

Absolvent FPV v odbore Chémia - špecializácia Biotechnológie (2002), PhD. v odbore Biotechnológie (2008), docent v odbore Environmentálne inžinierstvo (2015). Počet publikácii Scopus: 49, SCI: 260, h-index 10.

Dlhodobo sa venuje problematike odstraňovania toxických kovov a rádionuklidov z kontaminovaného prostredia a vývoju alternatívnych (bio)remediačných postupov. V expertíznej činnosti sa zameriava na objasnenie úlohy extremofilných mikroorganizmov v procese mokrého skladovania vyhoreného jadrového paliva.

doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

Absolvent Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v odbore Chémia - špecializácia Biotechnológie (2006), PhD. v odbore Technológia potravín (2010), docent v odbore Biotechnológie (2014). Počet publikácií Scopus: 23, SCI: 138, h-index 5.

Riešiteľ a koordinátor národných a medzinárodných projektov zameraných na komplexné využitie rastlinnej biomasy v oblasti biotechnológií, energetiky, medicíny a potravinárstva.

doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.

Absolvent FPV UCM v Trnave v odbore Chémia - špecializácia Biotechnológie (2003), PhD. v odbore Biotechnológie (2010), docent v odbore Analytická chémia (2017). Počet publikácii Scopus: 41, SCI: 218, h-index 9.
Dlhodobo sa venuje vývoju a rozvoju alternatívnych remediačných (dekontaminačných) metód založených najmä na využití rastlín (fytoremediácie) a biosorbentov. Taktiež svoje vedecké aktivity orientuje na rozvoj rádioindikátorových metód, nukleárnych analytických metód s dôrazom na pozitrónovú emisnú tomografiu v zmysle in vivo charakterizácie transportu rádioaktívne značených látok a kovov v rastlinných pletivách a na aplikáciu lyzimetrov pre charakterizáciu pôdnych procesov. V rámci expertíznej činnosti sa zameriava na identifikáciu a charakterizáciu extrémofilných mikroorganizmov s dôrazom na výskum ich výskytu a aplikovateľnosti pri zneškodňovaní rádioaktívnych odpadov.

doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.

Je absolventkou FPV UCM v odbore Chémia - špecializácia Biotechnológie (2002). PhD. v odbore Genetika získala na Ústave genetiky a biotechológií rastlín SAV v Nitre (2010). V odbore molekulárna biológia získala hodnosť docent v roku 2020 na FPV UCM.
Vedecky sa venuje rastlinnej proteomike, androgenéze in vitro, somatickej embryogenéze a štúdiu Euglena gracilis z proteomického pohľadu.