background-pattern-full-black

Oddelenie ekonomických činností

Vedúca oddelenia

Ing. Beáta Majerníková

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 317
phone-icon  033 5565 160
mail-icon  beata.majernikova(zav.)ucm.sk

 

Referentka pre rozpočet

Iveta Siváková

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 318
phone-icon  033 5565 161
mail-icon  iveta.sivakova(zav.)ucm.sk

 

Finančná účtovníčka

Alena Holúbková

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 323
phone-icon  033 5565 134
mail-icon  alena.holubkova(zav.)ucm.sk

 

Finančná účtovníčka

Marta Bartošová

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 323
phone-icon  033 5565 134
mail-icon  marta.bartosova(zav.)ucm.sk

 

Finančná účtovníčka

Zuzana Machovičová

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 323
phone-icon  033 5565 134
mail-icon  zuzana.machovicova(zav.)ucm.sk

 

Finančná účtovníčka

Martina Rišková

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 322
phone-icon  033 5565 166
mail-icon  martina.riskova(zav.)ucm.sk

 

Finančná účtovníčka

Soňa Hanusová

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 322
phone-icon  033 5565 167
mail-icon  sona.hanusova(zav.)ucm.sk

 

Finančná účtovníčka

Viera Vašková

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 319
phone-icon  033 5565 163
mail-icon  viera.vaskova(zav.)ucm.sk

 

Referentka pokladne

Oľga Lackovičová

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, prízemie, pri vrátnici
phone-icon  033 5565 165
mail-icon  olga.lackovicova(zav.)ucm.sk

 

Referentka pre rozpočet a spracovanie ZPC

Eva Lojdová

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 319
phone-icon  033 5565 163
mail-icon  eva.lojdova(zav.)ucm.sk

 

Referent pre rozpočet a ekonomické činnosti

Ing. Darina Ševčíková

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 319
phone-icon  033 5565 164
mail-icon  darina.sevcikova(zav.)ucm.sk

 

Mzdová účtovníčka

Jarmila Klempová

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 320
phone-icon  033 5565 168
mail-icon  jarmila.klempova(zav.)ucm.sk

 

Mzdová účtovníčka

Ing. Miroslava Fabianová

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť, 320
phone-icon  033 5565 168
mail-icon  miroslava.fabianova@ucm. sk

 

 

Oddelenie ekonomických činností vykonáva najmä túto agendu:

 • pripravuje návrh rozpočtu rektorátu a centrálne financovaných súčastí UCM;
 • vyjadruje sa k návrhom finančných plánov fakúlt a súčastí;
 • pripravuje návrh na rozdelenie dotácií pre jednotlivé súčasti UCM;
 • koordinuje, usmerňuje a kontroluje proces rozpočtovania na UCM;
 • zabezpečuje štvrťročné syntetické bilancovanie nákladov na hlavné a súvisiace činnosti jednotlivých súčastí UCM, osobitne nákladov financovaných z dotačných prostriedkov v členení podľa funkčnej, programovej a rozpočtovej klasifikácie;
 • zabezpečuje štvrťročné bilancovanie výnosov z jednotlivých činností UCM;
 • pripravuje návrh výročnej správy o hospodárení UCM;
 • spracúva údaje, informácie a prehľady o hospodárení pre vedenie UCM, ministerstvo a pre štatistické orgány;
 • účtuje v sústave podvojného účtovníctva a to skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva (stav, pohyb a rozdiely majetku a záväzkov, náklady a výnosy alebo výdavky a príjmy a výsledok hospodárenia) do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia;
 • koordinuje obeh účtovných dokladov, postup ich spracovania a vykonáva ich formálnu kontrolu;
 • vedie základné analytické a syntetické účtovníctvo všetkých hospodárskych a finančných operácií;
 • sleduje finančný vzťah UCM k štátnemu rozpočtu, plnenie plánu výnosov a nákladov UCM;
 • sleduje stav a pohyb finančných prostriedkov na účtoch a vo fondoch a poskytuje finančno-vecný prehľad o bilančných stavoch UCM a priebehu realizácie jednotlivých projektov;
 • vypracúva účtovné závierky a výkazy za UCM a podklady do výročnej správy o hospodárení UCM;
 • zabezpečuje daňové povinnosti RUCM a UCM;
 • kontroluje predkontácie účtovných dokladov, účtovných operácií a stavy jednotlivých účtov rektorátu;
 • realizuje platobný styk cez informačný systém Štátnej pokladnice za rektorát a centrálne financované súčasti UCM;
 • plní daňové povinnosti rektorátu a CFS;
 • sleduje, kontroluje a likviduje pohľadávky RUCM;
 • vykonáva pokladničné operácie a hotovostný tuzemský a zahraničný platobný styk pravidelne dopĺňa pokladničnú hotovosť podľa predpokladaných denných výdavkov;
 • zabezpečuje odvody daní zo závislej činnosti;
 • zabezpečuje zrážky zo mzdy podľa rozhodnutí súdnych orgánov, orgánov štátnej moci a správy, resp. podľa dohôd so zamestnancami v prospech zamestnávateľa;
 • kontroluje dochádzku a čerpanie dovolenky;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.