background-pattern-full-black

Oddelenie hospodárskych činností

Vedúci hospodárskej správy

Ing. Roman Mareš

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 311
phone-icon  033 5565 171
mail-icon  roman.mares(zav.)ucm.sk

 

Prevádzkárka

Dana Štetinová

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 311
phone-icon  033 5565 171
mail-icon  dana.stetinova(zav.)ucm.sk

 

Technický zamestnanec

Vladimír Tomašovič

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 312
phone-icon  033 5565 156
mail-icon  vladimir.tomasovic(zav.)ucm.sk

 

Evidencia majetku

Jarmila Palúchová

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 312
phone-icon  033 5565 156
mail-icon  jarmila.paluchova(zav.)ucm.sk

 

Vodič

Marek Fabo

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 323
phone-icon  033 5565 122
mail-icon  marek.fabo(zav.)ucm.sk

 

Vodič

Bc. Roman Gábor

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 332
phone-icon  033 5565 154
mail-icon  roman.gabor(zav.)ucm.sk

 

Údržba

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, suterén
phone-icon  033 5565 186
mail-icon  udrzba(zav.)ucm.sk

 

 

Oddelenie hospodárskej správy vykonáva najmä túto agendu:

 • komplexne zabezpečuje osobnú autodopravu, autobusovú, nákladnú pre rektorát, fakulty a inštitúty;
 • vykonáva pravidelnú kontrolu úplnosti údajov a správnosti vedenia prvotnej evidencie o autodoprave a navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov;
 • mesačne vyhodnocuje ekonomické ukazovatele autodopravy a kontroluje dodržiavanie zásad hospodárnosti v autodoprave; mesačne vyhodnocuje a kontroluje služobnú pohotovosť a nadčasové hodiny vodičov;
 • zabezpečuje vykonávanie opráv, pravidelných technických, emisných a servisných prehliadok vozidiel UCM, vyhotovuje dohody o pridelení a používaní referentského vozidla a záznamy o odovzdaní a prevzatí referentského vozidla;
 • komplexne zabezpečuje energetické hospodárstvo rektorátu a súvisiace revízne služby, telekomunikačné služby;
 • pripravuje podklady na schvaľovanie nájmov a vypracovanie zmlúv o nájme nehnuteľností, nebytových priestorov, hnuteľných vecí v rámci rektorátu a CFS;
 • zabezpečuje faktickú realizáciu nájmu, odovzdávanie a preberanie priestorov, ohliadky a kontroly prenajímaného majetku, kontakt s nájomcom a podobne;
 • zabezpečuje správu nehnuteľností UCM;
 • komplexne zabezpečuje skladové hospodárstvo rektorátu;
 • zabezpečuje bežnú údržbu a opravy na rektoráte, strážnu službu, upratovacie služby, telekomunikačné služby, údržbu a opravy budov v správe UCM;
 • komplexne zabezpečuje správu a evidenciu nehnuteľného majetku UCM;
 • na základe výpisov z katastra nehnuteľnosti aktualizuje evidenciu pozemkov UCM;
 • účtuje prírastky a úbytky majetku rektorátu;
 • účtuje a eviduje investičný hmotný a nehmotný majetok, zaraďuje ho do príslušných účtovných tried podľa zákona o účtovníctve a odpisových skupín;
 • zabezpečuje podklady pre vyradenie nepotrebného majetku, vypracúva vyraďovacie protokoly a zabezpečuje ekologickú likvidáciu majetku;
 • vypracúva štatistické výkazy majetku UCM;
 • aktualizuje zoznamy majetku podľa pracovísk rektorátu;
 • vykonáva riadne a mimoriadne inventarizácie majetku rektorátu;
 • metodicky riadi fakulty a samostatne hospodáriace súčasti UCM v oblasti správy a evidencie majetku;
 • zostavuje plán predmetov verejného obstarávania a pripravuje stratégie obstarávania na UCM;
 • pripravuje súťažné podklady na výber dodávateľa tovarov, služieb a prác pre UCM;
 • zabezpečuje ochranu objektov a majetku UCM;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.