background-pattern-full-black

Oddelenie registratúry a spisovej služby

Vedúci oddelenia

RSDr. Mgr. Antonín Doležal

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 309
phone-icon  033 5565 179
mail-icon  antonin.dolezal(zav.)ucm.sk

 

Referentka registratúry

Daniela Zvolenská

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, prízemie, vedľa vrátnice
phone-icon  033 5565 173
mail-icon  daniela.zvolenska(zav.)ucm.sk

 

Referentka registratúry

Adriana Ďuračková

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, prízemie, vedľa vrátnice
phone-icon  033 5565 173
mail-icon  adriana.durackova(zav.)ucm.sk

 

Úradne hodiny

 

Registratúrne stredisko UCM
marker-icon  Bučianska 4/A
phone-icon  033 5565 180

 

 

Oddelenie registratúry a spisovej služby vykonáva najmä túto agendu:

 • zabezpečuje plynulú činnosť podateľne, prijíma a doručuje poštu, vedie registratúrny denník, expeduje zásielky a vedie príručnú registratúru podateľne;
 • preberá neelektronické a elektronické záznamy, ktoré sa odovzdávajú spracovateľom prostredníctvom elektronického systému správy registratúry na spracovanie;
 • prijaté elektronické záznamy prostredníctvom elektronickej schránky zaznamenáva do elektronického systému správy registratúry v príslušnom formáte;
 • zabezpečuje činnosť registratúrneho strediska UCM, preberá, eviduje, trvalo ochraňuje a sprístupňuje registratúrne dokumenty prevzaté od všetkých súčastí UCM;
 • vykonáva správu registratúry UCM, zabezpečuje pravidelné a plánovité vyraďovanie registratúrnych záznamov, ktoré sa pripravujú v registratúrnom stredisku;
 • vypracúva archívne pomôcky k fondom uloženým v registratúrnom stredisku;
 • na základe delimitácie preberá registratúrne záznamy majúce vzťah k UCM uložené v cudzích inštitúciách;
 • vypracúva registratúrny poriadok a registratúrny plán UCM, ako i iné vnútorné predpisy týkajúce sa správy registratúry UCM a jej súčastí;
 • metodicky a odborne riadi správu registratúry na súčastiach UCM a pracoviskách UCM;
 • usmerňuje postupy a zabezpečuje školenia vedúcich zamestnancov a referentov príručných registratúr súčastí UCM k registratúrnemu poriadku a registratúrnemu plánu;
 • vykonáva odbornú prehliadku písomností navrhnutých na vyradenie súčasťami UCM a pracoviskami UCM;
 • vykonáva pravidelné previerky a kontroly odbornej správy záznamov na súčastiach UCM a pracoviskách UCM;
 • podľa požiadaviek a pre potreby jednotlivých pracovísk UCM vyhľadáva údaje z fondov uložených v archíve;
 • pripravuje podklady na vyhotovovanie kópií, odpisov, výpisov z registratúrnych záznamov uložených vo fondoch archívu pre potreby UCM a ostatných žiadateľov;
 • pripravuje podklady z fondov uložených v registratúrnom stredisku pre zásadné stanoviská a rozhodnutia rektora UCM a dekanov fakúlt;
 • poskytuje poradenstvo v prípade zmien akademických insígnií, znakov a slávnostných obradov UCM a súčastí UCM;
 • spolupracuje s univerzitnými a vysokoškolskými registratúrnymi strediskami doma i v zahraničí, ako aj s príslušnými archívnymi spoločnosťami;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.