background-pattern-full-black

Oddelenie verejného obstarávania a investícií

Referent pre verejné obstarávanie

Ing. Jaroslava Šipkovská

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 321
phone-icon  033 5565 153, 0911 718 212
mail-icon  jaroslava.sipkovska(zav.)ucm.sk

 

Referent pre investície

Ing. René Haščák

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 310/156
phone-icon  033 5565 154
mail-icon  rene.hascak(zav.)ucm.sk

 

Referentka pre verejné obstarávanie

JUDr. Jana Žitníková

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 321
phone-icon  033 5565 154
mail-icon  jana.zitnikova(zav.)ucm.sk

 

Referent pre verejné obstarávanie

Mgr. Matúš Porubčanský

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 321
phone-icon  033 5565 153
mail-icon  matus.porubcansky(zav.)ucm.sk

 

 

Oddelenie verejného obstarávania a investícií vykonáva najmä túto agendu: 

 • prípravu analytických materiálov a dokumentov pre stanovenie stratégie ďalšieho rozvoja UCM a tvorbu jej hlavných strategických dokumentov a monitorovanie ich plnenia;  
 • koordináciu a podporu prípravy aktualizácií strategických dokumentov UCM;  
 • monitorovanie strategických materiálov orgánov Európskej únie a Slovenskej republiky pre oblasť vysokého školstva, vedy a výskumu;  
 • monitorovanie vývojových trendov vysokého školstva v Európe a krajinách OECD;  
 • koordináciu a prípravu Výročných správ o činnosti UCM;  
 • pripravuje Výročnú správu o činnosti UCM;  
 • navrhuje stratégiu optimalizácie materiálno-technického rozvoja, rozvoja podnikateľských aktivít na UCM, ekonomickej a finančnej politiky UCM;  
 • zostavuje plán predmetov verejného obstarávania a pripravuje stratégie obstarávania na UCM; 
 • pripravuje súťažné podklady na výber dodávateľa tovarov, služieb a prác pre UCM; 
 • gestoruje vyhodnocovanie ponúk, resp. vyhodnocuje ponuky uchádzačov (súťažné návrhy); 
 • rieši námietky uchádzačov s Úradom pre verejné obstarávanie pre UCM; 
 • vypracúva bilancie verejného obstarávania v špecifikácii aplikovaných metód v priebehu jedného kalendárneho roka za UCM; 
 • rieši kontroly, ktorých predmetom je verejné obstarávanie; 
 • zabezpečuje predprojektovú a projektovú prípravu investičných stavieb, rekonštrukcií a modernizácií a realizácie schválených akcií;  
 • vykonáva technický dozor stavebných prác;  
 • koordinuje činnosti projektantov, dodávateľov, subdodávateľov a budúcich užívateľov stavieb;  
 • zabezpečuje stavebné opravy dodávateľským spôsobom;  
 • vykonáva štatistické výkazníctvo verejných prác;  
 • zabezpečuje záverečné vyhodnotenia, kolaudačné rozhodnutia, podklady na zaradenie stavby do základných prostriedkov a ich uvedenie do prevádzky;  
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.