background-pattern-full-black

Referát personalistiky

Referentka

Ing. Zuzana Machová

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 309
phone-icon   033 5565 126
mail-icon  zuzana.machova(zav.)ucm.sk

 

Referentka

Ing. Ľubica Peterková

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 309
phone-icon  033 5565 126
mail-icon  lubica.peterkova(zav.)ucm.sk

 

 

Referát personalistiky vykonáva najmä túto agendu:

  • organizuje výberové konania na obsadenie pracovných miest na rektoráte ústavoch a inštitútoch v súlade s vnútorným predpisom univerzity, vedie agendu výberového konania na obsadzovanie miest;
  • vedie príslušnú evidenciu osobných údajov zamestnancov rektorátu, fakúlt, ústavov a inštitútov a všetky informácie týkajúce sa kvalifikácie, schopností a ďalších hodnotení, ktoré majú vzťah k výkonu práce, a chráni ich v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
  • vypracúva pracovné zmluvy, ich zmeny;
  • vypracúva návrhy rozhodnutí zamestnávateľa na rozviazanie pracovného pomeru zamestnanca;
  • spracúva celouniverzitné informácie za personálnu oblasť pre vedenie univerzity a pre štatistické orgány;
  • prihlasuje, odhlasuje a nahlasuje zmeny za zamestnancov v pracovnom pomere do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní;
  • prihlasuje a odhlasuje zamestnancov vykonávajúcich práce na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru do Sociálnej poisťovne;
  • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.