background-pattern-full-black

Referát práce a mzdy

Referentka

Mgr. Zuzana Mackovčínová, MBA

marker-icon  Bučianska 4/A, miestnosť 312
phone-icon  033 5565 169
mail-icon  zuzana.mackovcinova(zav.)ucm.sk

 

 

Referát práce a mzdy vykonáva najmä túto agendu: 

 • spolupodieľa sa pri príprave návrhov vnútorných predpisov a opatrení pre pracoviská UCM za oblasť referátu práce a mzdy; 
 • spolupracuje pri návrhu rozpisu dotácie mzdových prostriedkov pre jednotlivé súčasti UCM; 
 • sleduje čerpanie schválených dotácií, vyhodnocuje a usmerňuje čerpanie mzdových prostriedkov podľa položiek, zdroja financovania a funkčnej a ekonomickej klasifikácie a účelu ich použitia na rektoráte, fakultách a súčastiach UCM, ako aj za UCM ako celok; 
 • vypracúva reporty z finančného informačného systému (ďalej len „FIS“) pre potreby riadenia v oblasti ľudských zdrojov, spracúva údaje, podklady a analytické materiály pre rozhodovanie vedenia UCM a pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“);  
 • pripravuje podklady za zamestnancov a čerpanie mzdových prostriedkov do výročných správ o hospodárení a o činnosti UCM; 
 • vykonáva mesačne, štvrťročne a ročne komplexné štatistické výkazníctvo za oblasť čerpania mzdových prostriedkov a počtov zamestnancov za celú UCM v zmysle pokynov príslušných štátnych organizácií (napr. Štatistický úrad SR, ministerstvo a pod.); 
 • zabezpečuje uplatňovanie tarifných sústav a nadtarifných zložiek platov v súlade so zákonmi o odmeňovaní zamestnancov a ostatnými právnymi predpismi platnými v uvedenej oblasti; 
 • vykonáva metodickú, konzultačnú a koordinačnú činnosť za oblasť ekonomiky práce pre zamestnancov jednotlivých súčastí UCM cez kľúčových užívateľov vo FIS; 
 • vedie agendu platových náležitostí všetkých zamestnancov UCM; 
 • zabezpečuje agendu súvisiacu s priznávaním odmien zamestnancom UCM; 
 • poskytuje súčinnosť všetkým súčastiam UCM pri vypracovávaní pracovných náplní zamestnancov v súlade s katalógom pracovných činností; 
 • zabezpečuje uplatnenie zákonných úprav v oblasti platových náležitostí; 
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.