Komisia UCM pre rodovú rovnosť

Na UCM pracuje stála poradná komisia rektora UCM pre agendu rodovej rovnosti. Jej účelom je garantovať a vytvárať priestor pre implementáciu politiky rovnakých príležitostí pre všetky zamestnankyne a zamestnancov ako aj študentky a študentov na UCM v Trnave v zmysle Strategického rámca pre politiku rodovej rovnosti , Plánu implementácie rodovej rovnosti na UCM v Trnave a v záujme plnenia Dlhodobého zámeru rozvoja UCM V Trnave na obdobie 2021-2026.

VP č. 1/2024 - Štatút Komisie rodovej rovnosti UCM (účinnosť od 1.4.2024)

Zloženie Komisie pre rodovú rovnosť na UCM (pozostáva z nominantov každej organizačnej zložky UCM v Trnave):

PhDr. Zuzana Draková, PhD. – predsedníčka Fakulta sociálnych vied
PhDr. David Ivanovič, PhD. – podpredseda Filozofická fakulta
prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. Rektorát
Ing. Jana Štefánková, Ph.D. Rektorát
Mgr. Marta Kuhnová, PhD. Rektorát
JUDr. Viktor Hromada, MBA, LL.M. Rektorát
Mgr. Anna Hurajová, PhD. Fakulta masmediálnej komunikácie
PhDr. Oľga Škvareninová, CSc. Fakulta masmediálnej komunikácie
Mgr. Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, PhD. Fakulta zdravotníckych vied
PhDr. Monika Práznovská, PhD. Fakulta sociálnych vied
Ing. Mária Maliarová, PhD. Fakulta prírodných vied
Mgr. Martin Valica, PhD. Fakulta prírodných vied
Ing. Lenka Mikle, PhD. Inštitút manažmentu
JUDr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD. Inštitút manažmentu
PhDr. Soňa Svetlíková, PhD. - tajomníčka Rektorát