background-pattern-full-black

Mgr. Dávid Jablonský, PhD.

„Škodliví démoni, zlé božstvá, bájne tvory, obludy... viera v ich existenciu ovplyvňovala ľudskú každodennosť a konanie“

Mgr. Dávid Jablonský, PhD. (*1990) pôsobil ako odborný asistent na Katedre histórie a stredoeurópskych štúdií UCM v Trnave. Zameriaval sa na cirkevné dejiny, pomocné vedy historické a dejiny stredoveku.

Diabol (z gréckeho diabolos = ohovárač, rúhač) má v rôznych kultúrach rôzne významy, v žiadnej však človek nie je k nemu ľahostajný. V priebehu jednotlivých storočí sa mená, vlastnosti, atribúty, príbehy a predovšetkým podoby pripisované postave diabla výrazne menili. Kresťanská tradícia a kultúra ich premietala do fascinujúcich písaných či obrazových prameňov,
Autor Dávid Jablonský vďaka rozsiahlemu výskumu v archívoch a knižniciach Slovenska a okolitých krajín prvýkrát v slovenskej historiografii spracoval problematiku zobrazenia diabla. Jeho publikácia odhaľuje podobnosti aj odlišnosti predstáv našich predkov o diablovi. Tvár postavy diabla je zhrnutá slovne, ale aj v bohatej obrazovej prílohe.

V Jablonského monografii je úžasné sledovať, ako sa obraz diabla postupne formoval pod vplyvom rôznych faktorov vrátane exorcistických praktík, koncilových dekrétov a teologických traktátov. Toto dielo je povinné čítanie pre každého, kto sa zaujíma o fascinujúcu históriu a vývoj zobrazovania diabla.