Oddelenie akademických činností

Úradné hodiny

Všetky otázky, žiadosti a podnety týkajúce sa agendy Oddelenia akademických činností sú vybavované len v rámci stanovených úradných hodín. Prosíme verejnosť o ich dôsledné rešpektovanie.

Od 1. septembra do 30. júna daného akademického roka:

Utorok  8:30 - 11:00 hod. 12:30 - 14:00 hod.
Štvrtok  8:30 - 11:00 hod. 12:30 - 14:00 hod.

Od 1. júla do 31. augusta počas letných prázdnin daného akademického roka:

Utorok  8:30 - 11:00 hod.
Štvrtok  8:30 - 11:00 hod.

Vydávanie diplomov

Iba po telefonickej alebo e-mailovej dohode.

Utorok:  8:30 - 11:00 hod.

Martina Brestičová
Vladimíra Matušková
Vladimíra Mikulková
Mgr. Adriána Šípeková
Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie, miestnosť 110
Tel.: 033 5565 116; 033 5565 117
E-mail: martina.bresticovajohn(zav.)doeucm.skvladimira.matuskovajohn(zav.)doeucm.sk; vladimira.mikulkovajohn(zav.)doeucm.sk; adriana.sipekovajohn(zav.)doeucm.sk

Vedúca oddelenia a referát pre akademické činnosti

Mgr. Jana Polášová

poverená vedením Oddelenia akademických činností
Oddelenie akademických činností UCM
- koordinátorka pre zahraničné štipendiá pre FPV UCM, FF UCM, FMK UCM, FSV UCM, FZV UCM, IM UCM
- duplikáty dokladov o absolvovaní štúdia
- činnosti spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní nadobudnutých na zahraničných vysokých školách

Kancelária: 112a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 141
E-mail: jana.polasovajohn(zav.)doeucm.sk

Referentky

Vladimíra Matušková

Oddelenie akademických činností UCM
- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné) pre FZV UCM, FPV UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom (PhD.) FZV UCM , FPV UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom pre FZV UCM, FPV UCM - vydávanie diplomov

Kancelária: 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: vladimira.matuskovajohn(zav.)doeucm.sk

Vladimíra Mikulková

Oddelenie akademických činností UCM
- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné) pre IM UCM
- referentka – koordinátorka pre doktorandské štipendiá pre FPV UCM, FF UCM,  FMK UCM, FSV UCM, FZV UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom pre IM UCM - vydávanie diplomov
- rigorózne konanie študentov FPV UCM, FF UCM, FMK UCM, FSV UCM, FZV UCM
- UTV

Kancelária: 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: vladimira.mikulkovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Mgr. Adriána Šípeková

Oddelenie akademických činností UCM
- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné) pre FF UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom (PhD.), FF UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom pre FF UCM, - vydávanie diplomov

Kancelária: 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: adriana.sipekovajohn(zav.)doeucm.sk

Martina Brestičová

Oddelenie akademických činností UCM
- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti študentov (všetky druhy štipendií – sociálne, motivačné) pre FMK UCM , FSV UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom (PhD.) FMK UCM , FSV UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom pre FMK UCM, FSV UCM - vydávanie diplomov
- Športové a kultúrne aktivity

Kancelária 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: martina.bresticovajohn(zav.)doeucm.sk

Oddelenie akademických činností vykonáva najmä túto agendu:

 • zabezpečuje činnosti súvisiace s problematikou bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia;
 • vykonáva správu študijnej agendy univerzitných študijných programov;
 • vykonáva kontrolu úspešného absolvovania študijného programu a oprávnenosti na vydanie diplomu absolventovi UCM, vrátane kontroly študijnej dokumentácie;
 • na základe návrhov jednotlivých súčastí UCM zabezpečuje a pripravuje návrh harmonogramu štúdia pre nasledujúci akademický rok;
 • zabezpečuje a pripravuje návrh na určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom pre nasledujúci akademický rok;
 • na základe návrhov jednotlivých súčastí UCM spracúva a následne predkladá vedeniu UCM návrh prijímacieho konania na nasledujúci akademický rok;
 • predkladá rozdelenie dotácií pre motivačné štipendia na jednotlivé súčasti UCM v zmysle metodiky pre rozpočet MŠ;
 • spracovanie termínov prijímacích konaní v AIS-e;
 • zabezpečuje vydávanie dokladov o štúdiu, vedenie matrík;
 • vydáva duplikáty dokladov o absolvovaní štúdia a potvrdenia o absolvovaní štúdia;
 • vykonáva agendu súvisiacu s vydávaním dokladov o absolvovaní rigorózneho konania a špecializačného štúdia;
 • rozhoduje o právach uchádzačov o štúdium na fakultách UCM, preskúmava rozhodnutia o neprijatí na štúdium;
 • zabezpečuje agendu udeľovania cien a odmien pre študentov a absolventov UCM;
 • spracúva celkové informácie a prehľad o štúdiu a štatistických hláseniach;
 • zabezpečuje export štatistických výkazov pre zber údajov z výkazov MŠVVŠ SR;
 • príprava podkladov pre výročnú správu univerzity, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti;
 • koordinuje a vykonáva činnosti súvisiace s evidenciou a spracovávaním školného a poplatkov spojenými so štúdiom pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • vykonáva poradenskú činnosť pre študentov súvisiacu s evidenciou a spracovávaním školného a poplatkov spojenými so štúdiom pre univerzitné študijné programy;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace so sociálnymi štipendiami v súlade s platnými predpismi;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace s motivačnými štipendiami pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace s štipendiami doktorandov pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace so štipendiami zahraničných študentov pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • vedie štatistiku jednotlivých stupňov, foriem štúdia a štruktúru univerzitných študijných programov;
 • eviduje rozhodnutia o akreditovaných študijných programoch na jednotlivých fakultách UCM;
 • zabezpečuje dokumentáciu o kompatibilite štúdia na UCM so zahraničím;
 • vykonáva činnosti spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní nadobudnutých na zahraničných vysokých školách;
 • koordinuje a organizačne zabezpečuje promócie absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na UCM;
 • vykonáva agendu súvisiacu s vydávaním rigoróznych diplomov;
 • spolupodieľa sa na zabezpečovaní a koordinovaní najvýznamnejších celouniverzitných akcií vzdelávacieho, vedeckého i kultúrno-spoločenského charakteru;
 • eviduje jednotlivé stupne, formy, fakultných a univerzitných študijných programov a ich štruktúru;
 • zabezpečuje, aby študijné odbory akreditované na UCM boli v čo najväčšej miere prístupné aj študentom so zdravotným postihnutím, zdravotne oslabeným a študentom so špecifickými poruchami učenia;
 • zabezpečuje informovanosť o podmienkach štúdia uchádzačom so špecifickými potrebami, koordinuje služby a pomoc týmto študentom na univerzite (napr. asistencia pri štúdiu);
 • poskytuje poradenstvo a aktívne presadzuje riešenia individuálnych študijných záležitostí zdravotne postihnutých študentov;
 • spolupracuje so všetkými vyučujúcimi ako aj so zamestnancami a s kontaktnými osobami pre študentov so špecifickými potrebami na fakultách a ďalších pracoviskách UCM za účelom riadneho plnenia ich  študijných povinností;
 • spolupracuje s obdobnými pracoviskami na iných vysokých školách a s organizáciami ľudí s postihnutím;
 • vyjadruje sa k stavebným úpravám ubytovacích a stravovacích zariadení, k zariadeniu izieb pre študentov s postihnutím, k zabezpečeniu špeciálnych stravovacích a iných služieb;
 • komunikuje a vedie evidenciu s cudzineckou políciou;
 • spracovanie portálu VŠ – univerzitné študijné programy;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.