background-pattern-full-black

Oddelenie akademických činností

Vedúca oddelenia a referát pre akademické činnosti

Mgr. Jana Polášová

koordinátorka pre zahraničné štipendiá, duplikáty dokladov o absolvovaní štúdia a činnosti spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní nadobudnutých na zahraničných vysokých školách

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 112a
phone-icon  033 5565 141
mail-icon  jana.polasova(zav.)ucm.sk

 

Referentka 

Vladimíra Matušková

koordinátorka pre sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné) pre FPV a FZV, koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom (PhD.), koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom, vydávanie diplomov

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 110b 
phone-icon  033 5565 117
mail-icon  vladimira.matuskova(zav.)ucm.sk

 

Referentka 

Vladimíra Mikulková 

koordinátorka pre sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné) pre IM UCM, koordinátorka pre doktorandské štipendiá pre, koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom pre IM UCM, vydávanie diplomov, rigorózne konanie študentov, koordinárorka Univerzity tretieho veku

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 110b 
phone-icon  033 5565 117
mail-icon  vladimira.mikulkova(zav.)ucm.sk

 

Referentka

Mgr. Adriána Šípeková

koordinátorka pre sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné) pre FF UCM, koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom (PhD.), FF UCM, koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom pre FF UCM, vydávanie diplomov

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 110b 
phone-icon  033 5565 116
mail-icon  adriana.sipekova(zav.)ucm.sk

 

Referentka

Martina Brestičová

koordinátorka pre sociálne záležitosti študentov (všetky druhy štipendií – sociálne, motivačné) pre FMK UCM , FSV UCM, koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom (PhD.) FMK UCM , FSV UCM, koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom pre FMK UCM, FSV UCM, vydávanie diplomov, športové a kultúrne aktivity študentov

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 110b 
phone-icon  033 5565 116
mail-icon  martina.bresticova(zav.)ucm.sk

 

Úradné hodiny

 

 

Oddelenie akademických činností vykonáva najmä túto agendu:

 • zabezpečuje činnosti súvisiace s problematikou bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia;
 • vykonáva správu študijnej agendy univerzitných študijných programov;
 • vykonáva kontrolu úspešného absolvovania študijného programu a oprávnenosti na vydanie diplomu absolventovi UCM, vrátane kontroly študijnej dokumentácie;
 • na základe návrhov jednotlivých súčastí UCM zabezpečuje a pripravuje návrh harmonogramu štúdia pre nasledujúci akademický rok;
 • zabezpečuje a pripravuje návrh na určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom pre nasledujúci akademický rok;
 • na základe návrhov jednotlivých súčastí UCM spracúva a následne predkladá vedeniu UCM návrh prijímacieho konania na nasledujúci akademický rok;
 • predkladá rozdelenie dotácií pre motivačné štipendia na jednotlivé súčasti UCM v zmysle metodiky pre rozpočet MŠ;
 • spracovanie termínov prijímacích konaní v AIS-e;
 • zabezpečuje vydávanie dokladov o štúdiu, vedenie matrík;
 • vydáva duplikáty dokladov o absolvovaní štúdia a potvrdenia o absolvovaní štúdia;
 • vykonáva agendu súvisiacu s vydávaním dokladov o absolvovaní rigorózneho konania a špecializačného štúdia;
 • rozhoduje o právach uchádzačov o štúdium na fakultách UCM, preskúmava rozhodnutia o neprijatí na štúdium;
 • zabezpečuje agendu udeľovania cien a odmien pre študentov a absolventov UCM;
 • spracúva celkové informácie a prehľad o štúdiu a štatistických hláseniach;
 • zabezpečuje export štatistických výkazov pre zber údajov z výkazov MŠVVŠ SR;
 • príprava podkladov pre výročnú správu univerzity, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti;
 • koordinuje a vykonáva činnosti súvisiace s evidenciou a spracovávaním školného a poplatkov spojenými so štúdiom pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • vykonáva poradenskú činnosť pre študentov súvisiacu s evidenciou a spracovávaním školného a poplatkov spojenými so štúdiom pre univerzitné študijné programy;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace so sociálnymi štipendiami v súlade s platnými predpismi;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace s motivačnými štipendiami pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace s štipendiami doktorandov pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace so štipendiami zahraničných študentov pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • vedie štatistiku jednotlivých stupňov, foriem štúdia a štruktúru univerzitných študijných programov;
 • eviduje rozhodnutia o akreditovaných študijných programoch na jednotlivých fakultách UCM;
 • zabezpečuje dokumentáciu o kompatibilite štúdia na UCM so zahraničím;
 • vykonáva činnosti spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní nadobudnutých na zahraničných vysokých školách;
 • koordinuje a organizačne zabezpečuje promócie absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na UCM;
 • vykonáva agendu súvisiacu s vydávaním rigoróznych diplomov;
 • spolupodieľa sa na zabezpečovaní a koordinovaní najvýznamnejších celouniverzitných akcií vzdelávacieho, vedeckého i kultúrno-spoločenského charakteru;
 • eviduje jednotlivé stupne, formy, fakultných a univerzitných študijných programov a ich štruktúru;
 • zabezpečuje, aby študijné odbory akreditované na UCM boli v čo najväčšej miere prístupné aj študentom so zdravotným postihnutím, zdravotne oslabeným a študentom so špecifickými poruchami učenia;
 • zabezpečuje informovanosť o podmienkach štúdia uchádzačom so špecifickými potrebami, koordinuje služby a pomoc týmto študentom na univerzite (napr. asistencia pri štúdiu);
 • poskytuje poradenstvo a aktívne presadzuje riešenia individuálnych študijných záležitostí zdravotne postihnutých študentov;
 • spolupracuje so všetkými vyučujúcimi ako aj so zamestnancami a s kontaktnými osobami pre študentov so špecifickými potrebami na fakultách a ďalších pracoviskách UCM za účelom riadneho plnenia ich  študijných povinností;
 • spolupracuje s obdobnými pracoviskami na iných vysokých školách a s organizáciami ľudí s postihnutím;
 • vyjadruje sa k stavebným úpravám ubytovacích a stravovacích zariadení, k zariadeniu izieb pre študentov s postihnutím, k zabezpečeniu špeciálnych stravovacích a iných služieb;
 • komunikuje a vedie evidenciu s cudzineckou políciou;
 • spracovanie portálu VŠ – univerzitné študijné programy;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.