background-pattern-full-black

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Koordinátorka oddelenia, referentka pre koordináciu medzinárodných aktivít

Mgr. Nikoleta Vanková, MBA

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109a
phone-icon  033 5565 174
mail-icon  nikoleta.vankova(zav.)ucm.sk

 

Referentka pre mobility zamestnancov

Mgr. Simona Štefíčková

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109b
phone-icon  033 5565 177
mail-icon  simona.stefickova(zav.)ucm.sk

 

Referentka pre mobility prichádzajúcich študentov

Mgr. Lenka Labudová, PhD.

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109a
phone-icon  033 5565 143
mail-icon  lenka.labudova(zav.)ucm.sk

 

Úradne hodiny

 

 

Oddelenie medzinárodných vzťahov vykonáva najmä túto agendu:

 • vyhotovuje návrhy medzinárodných zmlúv so zahraničnými partnermi na univerzitnej úrovni, zabezpečuje a kontroluje ich plnenie;
 • vedie evidenciu zahraničných stykov univerzity, spracúva ich prehľad pre vedenie univerzity;
 • v spolupráci s katedrami a fakultami zabezpečuje vyslania a prijatia v rámci medzinárodných a univerzitných dohôd;
 • v spolupráci s kanceláriou rektora eviduje členstvo univerzity v medzinárodných organizáciách rôzneho charakteru a zabezpečuje ich udržovanie;
 • vybavuje zahraničnú korešpondenciu rektorátu v rozsahu spolupráce s partnerskými univerzitami a ďalšími partnerskými inštitúciami v zahraničí;
 • v spolupráci s katedrami, fakultami a rektorátom (podľa potreby) zabezpečuje prijatie oficiálnych hostí na univerzite;
 • zabezpečuje vysielanie členov vedenia univerzity a zamestnancov súčastí univerzity do zahraničia;
 • spolupracuje so Študentským domovom UCM pri zabezpečení ubytovania prijímaných zamestnancov, študentov a hostí;
 • spolupracuje s odborom zahraničných stykov MŠVVaŠ SR a príslušnými útvarmi fakúlt univerzity;
 • v spolupráci s katedrami a fakultami aktívne vyhľadáva možnosti rozširovania kontaktov univerzity doma a v zahraničí;
 • zabezpečuje mobility študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov UCM;
 • spolupracuje s kanceláriou rektora pri činnostiach súvisiacich s dodržiavaním diplomatického protokolu na UCM a pri prijatiach najvyšších predstaviteľov SR i cudzích štátov na UCM;
 • iniciuje, realizuje príp. spolupracuje s kanceláriou rektora pri zabezpečovaní rokovaní o medzinárodnej spolupráci; vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.