Oddelenie medzinárodných vzťahov

Mgr. Nikoleta Vanková, MBA
koordinátorka oddelenia
referentka pre koordináciu medzinárodných aktivít
 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109a
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 174
E-mail: nikoleta.vankovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Simona Štefíčková
referentka pre mobility zamestnancov

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 177
E-mail: simona.stefickovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Jana Glasová
referentka pre mobility odchádzajúcich študentov

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109a
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 177
E-mail: jana.glasovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Lenka Labudová, PhD.
referentka pre mobility prichádzajúcich študentov

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109a
Telefón: 033 5565 143
Email: lenka.labudovajohn(zav.)doeucm.sk

Oddelenie medzinárodných vzťahov vykonáva najmä túto agendu:

 •  vyhotovuje návrhy medzinárodných zmlúv so zahraničnými partnermi na univerzitnej úrovni, zabezpečuje a kontroluje ich plnenie;
 • vedie evidenciu zahraničných stykov univerzity, spracúva ich prehľad pre vedenie univerzity;
 • v spolupráci s katedrami a fakultami zabezpečuje vyslania a prijatia v rámci medzinárodných a univerzitných dohôd;
 • v spolupráci s kanceláriou rektora eviduje členstvo univerzity v medzinárodných organizáciách rôzneho charakteru a zabezpečuje ich udržovanie;
 • vybavuje zahraničnú korešpondenciu rektorátu v rozsahu spolupráce s partnerskými univerzitami a ďalšími partnerskými inštitúciami v zahraničí;
 • v spolupráci s katedrami, fakultami a rektorátom (podľa potreby) zabezpečuje prijatie oficiálnych hostí na univerzite;
 • zabezpečuje vysielanie členov vedenia univerzity a zamestnancov súčastí univerzity do zahraničia;
 • spolupracuje so Študentským domovom UCM pri zabezpečení ubytovania prijímaných zamestnancov, študentov a hostí;
 • spolupracuje s odborom zahraničných stykov MŠVVaŠ SR a príslušnými útvarmi fakúlt univerzity;
 • v spolupráci s katedrami a fakultami aktívne vyhľadáva možnosti rozširovania kontaktov univerzity doma a v zahraničí;
 • zabezpečuje mobility študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov UCM;
 • spolupracuje s kanceláriou rektora pri činnostiach súvisiacich s dodržiavaním diplomatického protokolu na UCM a pri prijatiach najvyšších predstaviteľov SR i cudzích štátov na UCM;
 • iniciuje, realizuje príp. spolupracuje s kanceláriou rektora pri zabezpečovaní rokovaní o medzinárodnej spolupráci;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.