pattern

Oddelenie vedy a výskumu

Tvorivá činnosť (vedecká, výskumná, vývojová, umelecká činnosť) patrí medzi základné pracovné povinnosti vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkcii profesora, docenta, odborného asistenta, asistenta a výskumného pracovníka. Tvorivá činnosť sa uskutočňuje v súlade s princípmi akademickej slobody, etiky výskumu a vedeckej integrity. Určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti spadá do samosprávnej pôsobnosti fakúlt a inštitútov. Oddelenie vedy a výskumu vytvára administratívno-organizačné zázemie pre realizáciu aktivít spojených s tvorivou činnosťou na UCM.

Referentka pre vedu a výskum

PhDr. Miroslava Sviteková
marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 116b
phone-icon  033 5565 125
mail-icon  miroslava.svitekova(zav.)ucm.sk

 

Referentka pre podporu doktorandov a propagáciu vedy

PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 116b
phone-icon  033 5565 142
mail-icon  sona.svetlikova(zav.)ucm.sk

 

Úradne hodiny

 

 

Oddelenie vedy a výskumu vykonáva najmä túto agendu:

 • systémové práce spojené s komplexným zabezpečením agendy pre riadenie a koordináciu vedenia UCM v oblasti vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti;
 • práce spojené s menovaním profesorov (riadnych a mimoriadnych);
 • práce spojené s organizáciou udeľovania čestných doktorátov;
 • poradenskú a konzultačnú činnosť pre graduačný rast zamestnancov;
 • príprava podkladov pre zasadnutia Vedeckej rady UCM;
 • organizácia a administratívne zabezpečenie spojené s priebehom Vedeckej rady UCM;
 • analyzuje a vyhodnocuje podklady o vede a výskume na UCM;
 • sleduje a analyzuje platnú legislatívu pre financovanie vedy;
 • sleduje a spracováva databázy vedeckých grantových úloh na UCM;
 • vypracováva rozpočet pre vedu a výskum; zabezpečuje administratívno-organizačný chod Komisie Univerzitnej grantovej agentúry;
 • spracúva štatistické údaje pre grantové hlásenia; vykonáva činnosti súvisiace s organizáciou a poradenstvom pre vedecko-výskumnú činnosť študentov - doktorandov v súlade s platnými predpismi UCM a SAAVŠ;
 • analyzuje a vyhodnocuje podklady o vedecko-výskumnej činnosti doktorandov UCM;
 • spolupracuje s Oddelením akademických činností pri činnostiach spojených so zabezpečovaním doktorandského štúdia na UCM;
 • vykonáva činnosti súvisiace s organizáciou Centra rozvoja doktorandov;
 • vykonáva činnosti spojené so spolu-organizáciou, podporou, propagáciou a informačnou kampaňou konferencií a vedeckých podujatí na UCM;
 • vykonáva činnosti súvisiace s účasťou UCM v rôznych rankingoch univerzít;
 • koordinuje propagáciu a výstavníctvo výsledkov výskumu doktorandov;
 • koordinuje služby a aktivity pre podporu vedy a výskumu na UCM;
 • koordinuje edičnú činnosť UCM a chod Univerzitnej predajne UCM;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.