pattern

Používanie rodovo citlivého jazyka

Seminár PhDr. Lucie Molnár Satinskej, PhD.: Používanie rodovo citlivého jazyka

Dňa 18. októbra 2023 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV zorganizovala seminár PhDr. Lucie Molnár Satinskej, PhD. s názvom „Používanie rodovo citlivého jazyka“.

Výraz „rodovo citlivý jazyk“ sa obvykle používa k popisu spôsobu komunikácie, ktorý berie do úvahy genderovú rovnosť a snahu vyhnúť sa diskriminácií alebo neprimeranému zvýhodňovaniu osôb na základe ich pohlavia. Cieľom rodovo citlivého jazyka je vytvoriť komunikačné prostredie, ktoré je inkluzívne a rešpektuje genderové identity a role, a zároveň pomáha bojovať proti diskriminácií na základe pohlavia.

Seminár priblížil východiská používania rodovo citlivého jazyka s ohľadom na spoločenský kontext a potreby akademického prostredia. Ozrejmil jeho používanie v rozličných sférach (administratívnej, vyučovacej, verejnej) a prinesol praktické možnosti spojené so slovenčinou.Prostriedky používania rodovo inkluzívnej slovenčiny sú rozmanité a nemusia pôsobiť ťažkopádne.

Zameranie seminára:

rodovo citlivý jazyk vo všeobecnosti

  • rodovo citlivý jazyk na vysokej škole (výučba, výskum, komunikácia)
  • rodovo citlivý jazyk v administratíve (legislatívne podmienky)

PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD. pôsobí od r. 2011 v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV. Vedie oddelenie sociálnej lingvistiky. V rokoch 2012 – 2014 pracovala aj ako junior expertka pre rodovú rovnosť v Centre vzdelávania pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v rámci projektu: Lingvistický výskum a manuál rodovo citlivého jazyka. Medzi jej výskumné témy patrí viacjazyčnosť na Slovensku, jazyková krajina, jazyková politika či rodovo citlivý jazyk. Venuje sa tiež popularizácii jazykovedy, slovenčiny aj maďarčiny a ďalších menšinových jazykov na Slovensku.

Plagát