Preukaz externého študenta

Preukaz externého študenta UCM - karta

V zmysle Zákona o vysokých školách a v súlade s Usmernením o štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta vydané rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. CD-2004-3048/6280-1:sekr. zo dňa 1. marca 2004 naša univerzita vydáva preukaz externého študenta UCM vo forme bezkontaktnej čipovej karty. Preukazy sú vo farebnom prevedení príslušnej fakulty alebo inštitútu.

Univerzitný preukaz externého študenta
:

Preukaz externého študenta UCM - slúži na identifikáciu študenta a je jedným z dokladov študenta, ktorý študuje na vysokej škole v rámci externej formy štúdia pre všetky stupne štúdia (Bc., Mgr., PhD.).
Má v sebe bezkontaktný čip typu Mifare DesFire (od roku 2011/2012) - umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností univerzity.

Funkcionality:

  • interné - v rámci UCM
    • na študijných oddeleniach
    • preukaz do Univerzitnej knižnice UCM
  • externé - mimo UCM
    • knižničný pas - preukaz do všetkých knižníc, ktoré používajú bezkontaktné čipové karty

Upozornenie: Študenti externej formy štúdia nemajú nárok na štátom garantované zľavy v železničnej a autobusovej doprave.


Platnosť preukazu
:Platnosť preukazu externého študenta UCM sa označí holografickou nálepkou na zadnej strane a jej platnosť je od 1.9.2021 do dňa 30.9.2022 alebo do dňa ukončenia štúdia, ktorýkoľvek z nich nastane skôr. Nálepka sa nalepí na zadnú stranu preukazu externého študenta UCM. Nálepka sa nalepí na zadnú stranu preukazu externého študenta UCM.