Správna rada UCM

Správna rada UCM v Trnave ako verejnej vysokej školy je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti vymedzenej zákonom o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) podporuje väzbu univerzity a spoločnosti. Presadzuje verejný záujem v jej činnosti najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých verejne vysokej škole štátom.

Postavenie správnej rady univerzity, jej zloženie, pôsobnosť a činnosť upravujú § 40 a § 41 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a čl. 4 Štatútu Správnej rady UCM.

Do správnej rady sú,  v súlade so zákonom, navrhnutí najmä predstavitelia verejného života vrátane predstaviteľov podnikateľskej oblasti a územnej samosprávy a ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za školstvo, financie, hospodárstvo a sociálnu oblasť.

Zloženie

Správna rada verejnej vysokej školy ma 14 členov. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva. Šesť členov navrhuje na vymenovanie rektor univerzity so súhlasom Akademického senátu UCM v Trnave, šesť členov navrhuje minister školstva po vyjadrení rektora UCM v Trnave a dvoch členov správnej rady navrhuje Akademický senát (jeden je členom zamestnaneckej časti akademickej obce a druhý je členom študentskej časti AS). Členmi správnej rady, okrem člena navrhnutého akademickým senátom verejnej vysokej školy, nesmú byť jej zamestnanci.

Rokovanie

Spôsob rokovania správnej rady upravuje jej štatút, ktorý po odsúhlasení v akademickom senáte na návrh rektora schválil minister školstva.

Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda najmenej dvakrát ročne. Zasadnutia správnej rady sú verejné.