Ukončenie štúdia a preukazy

Dňom úspešného absolvovania štátnic (riadne skončenie štúdia) prestávate byť študentom našej univerzity (zákon č. 131/2002 Z. z. § 65, § 66), vzhľadom na to, že študent pri prolongácii preukazu ešte nevie zadať dátum štátnic, je nastavený dátum dopravnej časti končiacim študentom do 30.6.2022 podľa Metodické usmernenie č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta


Z toho vyplýva pre končiacich študentov:

  1. Od tohto dátumu nemáte nárok na štátom garantované zľavy do veku 26 rokov v doprave. V systéme preukazov UCM sa nastaví deň ukončenia štúdia ako dátum konca platnosti preukazu denného študenta UCM pre dopravné aplikácie.
  2. Pri platnej ISIC známke (predtlačenej na prednej časti preukazu alebo nalepenej na zadnej strane preukazu s vizuálom ISIC) zľavy a benefity u partnerom CKM SYTS platia až do konca septembra uvedeného roka.

    Čip v karte zostáva naďalej aktívny pre aplikáciu dopravy – študent môže kartu používať na nabitie predplatného cestovného lístka, príp. elektronickej peňaženky pre dopravné podniky, SAD-ky a ostatných prepravcov už bez študentskej zľavy.

Poznámka:

Študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia končí nárok na zľavu v doprave podľa Metodického usmernenia č. 16/2014 do 30. júna 2024. Študenti, ktorí budú mať štátnice neskoršie – v auguste, sa bude dátum predlžovať do 31.8.2024 – asi začiatkom júna 2024). Dotknutí študenti si budú musieť opäť aktivovať dopravnú časť preukazu priložením preukazu k univerzitnému terminálu.

Študentom 2. ročníka magisterkého štúdia končí nárok na zľavu v doprave podľa Metodického usmernenia č. 16/2014 do 30. júna 2024. Študenti, ktorí budú mať štátnice neskoršie – v auguste, sa bude dátum predlžovať do 31.8.2024 – asi začiatkom júna 2024). Dotknutí študenti si budú musieť opäť aktivovať dopravnú časť preukazu priložením preukazu k univerzitnému terminálu.