pattern

Uplatňovanie princípov rodovej rovnosti na univerzite - vzdelávací seminár

Dňa 24. mája 2023 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave zorganizovala seminár s názvom „Mechanizmy a princípy uplatňovania rodovej rovnosti na univerzite“

Seminár, ktorý viedla lektorka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M., poskytol komplexný prehľad o princípoch rodovej rovnosti a ich význame v prostredí univerzity. Okrem toho ponúkol hlbšie pochopenie prejavov sexuálneho obťažovania a rodovej/pohlavnej diskriminácie. Lektorka tiež poukázala na legislatívne rámce upravujúce postihovanie takéhoto správania a jeho dôsledky v akademickom prostredí. 

Dr. Musilová na základe svojho rozsiahleho výskumu a skúseností zdôraznila význam preventívnych opatrení pri riešení sexuálneho obťažovania. Zdôraznila kľúčovú úlohu vedenia organizácie nielen pri sankcionovaní páchateľov, ale aj pri aktívnom vytváraní kultúry rodovej rovnosti. V závere seminára boli ponúknuté odporúčania pre univerzity na zvýšenie ich úsilia pri presadzovaní rodovej rovnosti, vrátane spoľahlivých preventívnych politík, podporných štruktúr a pravidelných vzdelávacích iniciatív. 

Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M. má právnické aj manažérske vzdelanie. Okrem toho je absolventkou magisterského štúdia na Central European University vo Viedni v odbore ľudské práva (2021). V rámci svojho doktorandského štúdia na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave (2019) sa venovala znevýhodnenému postaveniu mladých ľudí na trhu práce. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje najmä sexuálnemu obťažovaniu, trhu práce, nezamestnanosti, diskriminácii a znevýhodnenému postaveniu na trhu práce, rodovej rovnosti, financiám a etickému investovaniu.