background-pattern-full-black

Chudoba ako aktuálny sociálny problém

Charakteristika výskumu:

interdisciplinárny výskum v oblasti výskytu  chudoby na Slovensku,  jej dopadu na každodenný život zraniteľných skupín obyvateľstva  a možností jej riešenia.

 

Nové poznatky:

sociálno-geografický obraz  chudoby,  efektívne stratégie riešenia chudoby, príklady dobrej praxe. 

 

Využiteľnosť výsledkov:

aplikačný potenciál v oblasti verejnej správy, využiteľnosť  poznatkov pri tvorbe sociálnej legislatívy.

 

Významné výsledky za ostatných 5 rokov:

34 publikácií registrovaných vo WoS resp. SCOPUS;

62 ohlasov vo WoS, Scopus;

7 vedeckých monografií vydaných v zahraničných vydavateľstvách (AAA);

6 vedeckých monografií vydaných v domácich vydavateľstvách (AAB);

6 kapitol vo vedeckých monografiách zásadného významu pre oblasť výskumu, resp. vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničnom vydavateľstve (ABC);

Vytvorenie a realizácia vzdelávacieho projektu “Akadémia  strieborného veku”;

Tvorba metodiky pre UPSVR SR v oblasti výchovných opatrení; Spolupráca pri  tvorbe sociálnej legislatívy. 

 

Významné výsledky:

Riešené projekty za ostatných 5 rokov: 7 

prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., 13 príspevkov vo WoS, 16 citácií vo WoS, h-index 1;

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. 9 príspevkov vo WoS, 18 citácií vo WoS, h-index 2;

PhDr. Darina Kubíčková, PhD., 8  príspevkov vo WoS,   13 citácií vo WoS, h-index 3;

PhDr. Michal Imrovič, PhD. 3 príspevky registrované vo WoS, , 14 citácií vo WoS,  h-index 1;

PhDr. Lenka  Machyniaková, PhD., 1 príspevok registrovaný vo WoS, 1 citácia vo WoS.