background-pattern-full-black

RESEARCH TEAM FOR MINORITY STUDIES AND CULTURE HERITAGE

Charakteristika výskumu:

výskum je zameraný na dokumentáciu, analýzu, komparáciu a revitalizáciu minoritných skupín v priestore Európy.

 

Tím dlhodobo pracuje na dvoch parciálnych témach:

  1. Huncokári na Slovensku- záchranný výskum zanikajúcej etnografickej skupiny nemeckého pôvodu. Komparácia výskumov so zahraničím, využívanie najnovších metód a poznatkov etnoligvistiky. Využitím vybraných etnografických, lingvistických, historických, kartografických metodologických prístupov komplexne dokumentujeme a analyzujeme vybrané oblasti života, jazyk, osídlenie, vzdelávanie a formovania identity skúmaných skupín;
  2. Slováci v zahraničí- výskum kultúry a identity slovenských minorít v zahraničí v súčasnosti. Cieľom výskumu je identifikovať súčasné identifikačné, kultúrotvorné a revitalizačné procesy v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí, s akcentom na Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku.

 

Významné výsledky:

Aktuálne riešené projekty výskumu: 4

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. príspevkov WoS 4, H- index WoS 0, príspevkov Scopus 3, h-index 1

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. , príspevkov WoS 4, H- index WoS 3, príspevkov Scopus 9, h-index 5

prof. RNDR. Peter Chrastina, PhD. príspevkov WoS 10, H- index WoS 2, príspevkov Scopus 7, h-index 4

doc. Mgr. K. Slobodová Nováková, PhD., príspevkov WoS 6, H- index WoS 1, príspevkov Scopus 9, h-index 1

Mgr. Dušan Fedič, PhD., mladý vedecký pracovník príspevkov WoS 1, H- index WoS 1, príspevkov Scopus 5, h-index 1.