background-pattern-full-black

TECHNOLÓGIE OCHRANY A OBNOVY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Charakteristika výskumu:

vývoj alternatívnych remediačných metód, rozvoj rádioanalytických metód a techník (napr. pozitrónovej emisnej tomografie, PET) najmä pre stanovenie kovov v zložkách životného prostredia, výskum molekulárneho stresu rastlín – prepojenie biomonitoringu a analýz mechanizmov príjmu a transportu kontaminantov na molekulárnej úrovni.

 

Nové poznatky:

nové prístupy v realizácii remediačných techník, rozvoj zobrazovacích rádioanalytických a diagnostických techník, nové poznatky v oblasti stresových odpovedí u rastlín vystavených kontaminácii (kovy, rádionuklidy) ŽP.

 

Využiteľnosť výsledkov:

aplikačný potenciál v remediácii kontaminovaného životného prostredia, výskum a aplikačná prax využívajúca rádioanalytické techniky a techniky z oblasti nukleárnej medicíny, poľnohospodárstvo.

 

Významné výsledky za ostatných 5 rokov:

37 publikácií v špičkových medzinárodných časopisoch registrovaných vo WoS, resp. SCOPUS;

viac ako 100 ohlasov podľa SCI na publikácie v r. 2015-2019;

patent na odrodu PN-Zirnitra (na 44. ročníku výstavy Agrokomplex ocenená Zlatým kosákom);

aktívna účasť na 7 zahraničných a 8 domácich medzinárodných konferenciách;

realizácia 3 expertíz pre prax;

vybudované Pracovisko rádioekológie a nukleárnej analýzy (I. kategória pre prácu s otvorenými žiaričmi), ktoré zahŕňa PET laboratórium využívajúce v podmienkach SR unikátny experimentálny pozitrónový emisný tomograf v partnerstve so spoločnosťou BIONT, a.s.

 

Riešené projekty za ostatných 5 rokov:

APVV (5), VEGA (1), INTERREG (1).