Zoznam predsedov RK (RVHK), prodekanov fakúlt/inštitútu pre kvalitu (prorektor UCM)

 
 Predseda RK/RVHK
 Link na RK/RVHK
 Prodekan pre kvalitu/
 Prorektor UCM pre kvalitu
 FMK
 Mgr. Dáša Franić, PhD.
 prodekanka pre kvalitu, akreditáciu a doktorandské   štúdium
 FPV
 RNDr. Daniela Ondrejovič   Chmelová, PhD.
 prodekanka pre kvalitu a akreditáciu
 FSV
 PhDr. Jakub Bardovič, PhD.
 prodekan pre kvalitu
 FF
 PhDr. David Ivanovič, PhD. 
 prodekan pre kvalitu
 FZV
 PhDr. Bibiana Macháčková
 poverená prodekanka pre kvalitu, akreditáciu a   doktorandské štúdium     
 IM
 doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
 zástupca riaditeľa pre kvalitu, akreditáciu a vedu
 UCM
 doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
 prorektor pre kvalitu