background-pattern-full-black

Centrum duchovných služieb


Centrum duchovných služieb (CDS) je celouniverzitné špeciálne pracovisko zamerané na poskytovanie duchovnej, pastoračnej a ďalšej starostlivosti členom akademickej obce UCM v Trnave.

Poslaním CDS je poskytovanie služieb súvisiacich s náboženskými a v širších súvislostiach so všetkými duchovnými aspektami individuálneho aj spoločenského jestvovania, vrátane meditácií, teologických otázok, medzináboženského dialógu, ekuménie, sociálnych služieb cirkví, poradenstva, aktuálnych otázok duchovného jestvovania v období súčasných spoločenských zmien.

faculty-banner-photo

CDS podlieha prorektorovi pre vzdelávanie UCM. CDS vedie manažér CDS, ktorý riadi všetky procesy a úlohy dané centru štatútom. Okrem manažéra sú súčasťou CDS dvaja koordinátori, ktorých riadi manažér CDS. Manažér a koordinátori CDS sú reprezentantmi CDS a verejne tlmočia jeho myšlienky, aktivity a hodnoty. Vždy pritom dbajú na dobré meno CDS. Koordinátori CDS sú dobrovoľníci, jeden z radov zamestnaneckej časti UCM v Trnave a druhý koordinátor je dobrovoľník z radov študentov. Koordinátori sa podieľajú na organizovaní chodu CDS a jeho aktivít.