pattern

CO, obrana, utajované skutočnosti, BOZP, PO

Referent

Ing. Ivan Kopčáni, PhD.
marker-icon  Hajdóczyho 1, miestnosť 416
phone-icon  033 5565 148
mail-icon  ivan.kopcani(zav.)ucm.sk

 

Úradne hodiny

 

 

Referát CO, obrana, utajované skutočnosti, BOZP, PO vykonáva najmä túto agendu:

  • komplexne zabezpečuje organizovanie civilnej obrany na univerzite, kooperuje v mene univerzity s mestskými a obvodnými štátnymi orgánmi ochrany obyvateľstva;
  •  
  • zabezpečuje evidenciu osôb, oprávnených oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami na univerzite;
  • vykonáva všetky súvisiace činnosti, ktoré pre univerzitu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú problematiku civilnej ochrany osôb, majetku, obranu a utajované skutočnosti;
  • komplexne zabezpečuje BOZP a PO na rektoráte, fakultách, inštitútoch a ústavoch;
  • kontroluje odstraňovanie nedostatkov zistených orgánmi bezpečnosti práce a hygieny, zabezpečuje odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania, zisťuje príčiny a navrhuje opatrenia na ich odstránenie;
  • plní úlohy vyplývajúce zo Štatútu požiarnej ochrany univerzity, organizuje a zabezpečuje zaškolenie a odbornú prípravu zamestnancov BOZP a PO, eviduje úrazy, požiare a havárie technických zariadení;
  • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.