CO, obrana, utajované skutočnosti, BOZP, PO

Referent:
Ing. Ivan Kopčáni, PhD.
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 416
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 148
E-mail: ivan.kopcanijohn(zav.)doeucm.sk

Referát CO, obrana, utajované skutočnosti, BOZP, PO vykonáva najmä túto agendu:

  • komplexne zabezpečuje organizovanie civilnej obrany na univerzite, kooperuje v mene univerzity s mestskými a obvodnými štátnymi orgánmi ochrany obyvateľstva;
  • zabezpečuje evidenciu osôb, oprávnených oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami na univerzite;
  • vykonáva všetky súvisiace činnosti, ktoré pre univerzitu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú problematiku civilnej ochrany osôb, majetku, obranu a utajované skutočnosti;
  • komplexne zabezpečuje BOZP a PO na rektoráte, fakultách, inštitútoch a ústavoch;
  • kontroluje odstraňovanie nedostatkov zistených orgánmi bezpečnosti práce a hygieny, zabezpečuje odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania, zisťuje príčiny a navrhuje opatrenia na ich odstránenie;
  • plní úlohy vyplývajúce zo Štatútu požiarnej ochrany univerzity, organizuje a zabezpečuje zaškolenie a odbornú prípravu zamestnancov BOZP a PO, eviduje úrazy, požiare a havárie technických zariadení;
  • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.