background-pattern-full-black

Oddelenie práce s verejnosťou

Brand manažérka

Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, Trnava, miestnosť č. 113b
phone-icon  033 5565 131
mail-icon  vladimira.jurisova(zav)ucm.sk

 

Social media manažér

Mgr. Martin Vanko, PhD.

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, Trnava, miestnosť č. 113b
phone-icon  033 5565 131
mail-icon  martin.vanko(zav)ucm.sk

 

Externí spolupracovníci: 


Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
mail-icon  magdalena.svecova(zav)ucm.sk

 

Content creator 

Mgr. Branislav Oprala, PhD.
mail-icon  branislav.oprala(zav)ucm.sk

 

Tlačové správy, monitoring médií

Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
mail-icon  peter.krajčovič(zav)ucm.sk

 

Editorka

Mgr. Miroslava Ožvaldová, PhD.
mail-icon  miroslava.ozvaldova(zav)ucm.sk

 

Grafická dizajnérka

Mgr. Natália Nagyová, PhD.
mail-icon  natalia.nagyova(zav)ucm.sk

Oddelenie práce s verejnosťou vykonáva najmä túto agendu:

 • komunikuje so zástupcami médií a zabezpečuje spoluprácu s tlačou a ostatnými masovokomunikačnými prostriedkami;
 • zabezpečuje informovanosť verejnosti o aktivitách univerzity prostredníctvom webovej stránky UCM;
 • administruje sociálne siete a publikovanie na sociálnych sieťach univerzity;
 • zabezpečuje  prezentáciu  UCM  na  prezentačných akciách výstavách,  konferenciách,  veľtrhoch a významných  spoločenských  podujatiach;
 • spolupracuje  pri  prezentácii výsledkov  vedeckovýskumnej  práce  univerzity;
 • spoluorganizuje akademické slávnosti a  podujatia;
 • spolupracuje  s ostatnými súčasťami UCM  a podieľa sa na organizácii konferencií, sympózií  a iných  vedeckých  a pedagogicko-vedeckých  akciách;
 • napomáha  rozvoju  spolupráce  s vedeckými  inštitúciami  a s ďalšími organizáciami a inštitúciami v regióne i v rámci SR;
 • vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií a zabezpečuje vybavenie  týchto žiadostí v spolupráci  s  príslušnými odbornými útvarmi;
 • eviduje členstvá univerzity  v domácich organizáciách;
 • spracováva plán podujatí a aktivít pre zamestnancov univerzity;
 • organizuje a realizuje podujatia pre zamestnancov univerzity, t. j. zabezpečuje interné PR;
 • podieľa sa na príprave spoločenského programu pre zahraničné návštevy;
 • realizuje predaj skrípt, publikácií, papierenského tovaru a propagačných predmetov univerzity;
 • zabezpečuje komunikáciu s odberateľmi publikácií, skrípt a celý proces nákupu a predaja fyzickým i právnickým osobám;
 • zabezpečuje návrh, výrobu a predaj vybraného  sortimentu marketingových predmetov s logom/označením UCM;
 • eviduje a archivuje všetky druhy publikácií o UCM;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.