background-pattern-full-black

Komplexný postup mobility

Skratky:

ŠO – študijné oddelenie
ŠD – študentský domov
OLA – Online Learning Agreement
OLS – Online Linguistic Support
OEČ – Oddelenie ekonomických činností
IRO – International Relations Office – Oddelenie zahr. vzťahov

Postup pre ERASMUS mobilitu – študent UCM
 

Pred pobytom:

 • Prvotnú informáciu študent získa na webe, u katedrového koordinátora alebo na OVV UCM
 • Prihlášku na výberové konanie odovzdá na fakulte do daného termínu (obvykle obdobie koncom kalendárneho roka)
 • Výberové konanie vyhlási a zrealizuje fakulta, môže k nemu prizvať zástupcov OVV
 • Výsledok výberového konania spolu so zápisnicou zasiela fakulta na OVV, študent je vyrozumený zverejnením výsledku výberového konania na webe fakulty, príp. mailom
 • Nomináciu vybraných študentov zasiela fakultný/katedrový koordinátor na partnerskú univerzitu, študent si podáva Application form,  akceptáciu potvrdzuje IRO prijímajúcej univerzity.
 • Príprava na mobilitu (dokumenty, poistenie, ubytovanie atď.) –  študent si s pomocou katedrového/fakultného koordinátora vyberie predmety, o štúdium ktorých má záujem a ktoré uvedie v OLA. Po akceptácii študenta IRO z prijímajúcej univerzity spravidla kontaktuje študenta, zašle mu informácie k príprave mobility (dĺžka mobility, ubytovanie, nástup na ubytovanie, harmonogram štúdia, potrebné dokumenty atď.). Študent postupuje v súlade s požiadavkami prijímajúcej univerzity. Na základe informácie z OVV alebo z webu UCM si študent zabezpečí vhodné poistenie. Všetky údaje potrebné pre pobyt študent uvedie v požadovaných dokumentoch,  ktoré doručí na ŠO (ich zoznam sa nachádza na /sk/dolezite-dokumenty-studenti-studium/  resp. /sk/dolezite-dokumenty-studenti-staz/.
 • Medzičasom je študent vyzvaný aj OVV UCM e-mailom, aby záväzne potvrdil svoj odchod na mobilitu, kompletizoval dokumenty uvedené v predchádzajúcom bode, a absolvoval OLS test, ktorého výsledok je povinný zaslať na OVV.
 • OVV zabezpečí ohlásenie mobility vedúcej ŠD: v júli pre mobility v ZS, v januári  pred mobilitami v LS (zámerom je vytvoriť prehľad o kapacitách ŠD)
 • Ohlásenie mobility na ŠO UCM: študent vyplní a  odovzdá formulár Potvrdenie o účasti na Erasmus mobilite, na základe ktorého bude jeho mobilita evidovaná v AIS.  
 • OVV vystaví študentovi grantovú zmluvu a zasiela pokyn na vyplatenie grantu spolu s platobným príkazom na OEČ UCM, ktoré študentovi vyplatí v stanovenej výške 80% z celkovej sumy grantu (Prax ukazuje, že študenti nemajú dostatočné informácie o tom, ako nahlasovať dĺžku pobytu na mobilite. Pre výpočet výšky grantu OVV vychádza z informácie o termíne mobility od študenta a z oficiálnej informácie o dĺžke semestra na prijímajúcej univerzite, a to v záujme minimalizovania rizika preplatku grantu po návrate z mobility. Študent je upozornený, že grant mu prináleží len na tie dni pobytu, ktoré sú oficiálne odsúhlasené resp. potvrdené v záverečnom potvrdení mobility vystavenom zahraničnou univerzitou (Confirmation).
 • Grantová zmluva podpísaná študentom ako aj všetky predpísané dokumenty je potrebné kompletne odovzdať najneskôr týždeň pred samotnou mobilitou

Počas pobytu:

 • Študent absolvuje aktivity na zahraničnej inštitúcii v zmysle OLA
 • V prípade zmeny predmetov tieto musí vopred schváliť fakulta na UCM aj prijímajúca univerzita
 • Študent môže požiadať o predĺženie mobility, a  to najneskôr mesiac pred plánovaným ukončením mobility. V prípade záujmu o predĺženie mobility podá študent žiadosť na prijímajúcej inštitúcii (dokument - Application for Extension/sk/dolezite-dokumenty-studenti-studium/  Žiadosť o predĺženie pobytu zasiela študent fakultnému koordinátorovi (mailom, v praxi často priamo na OVV) a to na domovskej aj hosťujúcej inštitúcii. V prípade schválenia si študent v spolupráci s fakultným koordinátorom zaobstará nový OLA podpísaný všetkými stranami. V prípade, že žiadosť o predĺženie nebola schválená, študent ukončí mobilitu predpísaným spôsobom (viď nižšie).
  Detailné postupy ohľadom predĺženia mobility sú uvedené v internom Usmernení k predlžovaniu študentských mobilít – link
 • Na konci mobility študent vyžiada na zahraničnej univerzite potvrdenie o absolvovaných predmetoch (Transcript of Records). Študent si vytlačí a dá podpísať potvrdenie o dĺžke absolvovaného pobytu (Confirmation; /sk/dolezite-dokumenty-studenti-studium/ 
  Tieto dokumenty sú esenciálne z pohľadu OVV v zmysle ukončenia mobility a vyplatenia zvyšnej 20%-nej čiastky grantu, prípadne odpočítanie časti grantu, ktorú musí študent vrátiť.

Po pobyte:

 • Doplatenie grantu zabezpečí OVV UCM po obdržaní všetkých požadovaných dokumentov zo strany študenta.  OVV zašle na OEČ písomný pokyn, na základe ktorého bude študentovi doplatený zvyšok grantu. Informácie o doplatení zvyšku grantu po mobilite je obsiahnutá priamo v zmluve, ktorú študent podpisoval v úvode mobility. Študentovi je čiastka vyplatená na rovnaký účet, na ktorý mu bola poukázaná pôvodná čiastka 80% grantu spravidla do niekoľkých dní od odovzdania podkladov pre OEČ.
 • Uznanie výsledkov mobility po návrate realizuje ŠO príslušnej fakulty na UCM na základe žiadosti študenta (nachádza sa: https://www.ucm.sk/sk/tlaciva-a-formulare-studenti/), ktoré študent odovzdá spolu s Transcript of Records.