pattern

Legislatíva CIZ

Evidencia publikačnej činnosti - Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2019

Metodické pokyny Centrálneho registra publikačnej činnosti (CREPČ) pre vykazovacie obdobie 2019 sú zverejnené na http://cms.crepc.sk/. Publikačná činnosť je jedným z hodnotiacich kritérií procesu akreditácie, preto musia byť údaje o nej presné, spoľahlivé a spracované na základe jednotnej metodiky. Zároveň je nevyhnutné odovzdávať podklady k publikačnej činnosti  do Univerzitnej knižnice UCM za daný rok priebežne.

Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2019, ktoré sú záväzné pre všetkých prispievateľov do CREPČ. Súčasťou metodických pokynov sú prílohy 1, 2 a 3.

Pokyny pre vykazovacie obdobie 2019 nájdete tu.

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

 (účínnosť od 1. januára 2013).

Príloha č. 1 - Kategórie publikačnej činnosti
Príloha č. 2 - Kategórie umeleckej činnosti
Príloha č. 3 - Kategórie ohlasov
Príloha č. 4 - Definície základných pojmov

Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 456/2012 Zb. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti bola v prílohe č. 1 chybne uvedená strana - text na strane 3 576 sa nahrádza novým, ktorý je uverejnený v Zbierke zákonov 2013, v čiastke 3, na strane 72 (v prílohe).

Vnútorný predpis - Bibliografická registrácia a kategorizácia publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na UCM, platný od 15.10.2013 a účinný od 1. 11. 2013;

formulár typ A - sprievodný list Evidencia publikačnej činnosti

formulár typ B - sprievodný list Evidencia ohlasov na publikačnú činnosť

formulár typ C - sprievodný list Evidencia umeleckej činnosti

Smernica Ministerstva školsta SR č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.

Knižničný a výpožičný poriadok Univerzitnej knižnice UCM v Trnave