pattern

Medzinárodná konferencia Na ceste k rodovej rovnosti v Európe

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva zorganizovalo v dňoch 26. – 27. septembra 2023 medzinárodnú konferenciu s názvom Na ceste k rodovej rovnosti v Európe.
Na konferencii vystúpila prorektorka pre vedu a výskum prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., ktorá prezentovala implementáciu princípov rodovej rovnosti na UCM. Konferencie sa zúčastnila aj ombudsmanka a zároveň aj prodekanka pre rodovú rovnosť a sociálne otázky na Fakulte sociálnych vied UCM PhDr. Zuzana Draková, PhD. a členka pracovnej skupiny pre rodovú rovnosť na Filozofickej fakulte UCM Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.

Rodová rovnosť v zamestnávaní je jednou z priorít Európskeho spoločenstva už desiatky ro­kov. Na konferencii sa prezentovalo aké výsledky priniesli implementované nástroje európskych politík, či sa naplnili pôvodné očakávania a aké prístupy by sa mali zvoliť pre dosiahnutie rovnosti v situácii viacnásobnej krízy. O uvedených otázkach sa diskutovalo v troch tematických sekciách:
1. Zosúlaďovanie pracovného a osobného života
2. Rod, intersekcionalita a diskriminácia v pracovnej oblasti
3. Sexizmus na pracovisku a sexuálne obťažovanie