pattern

Referát pre legislatívu a právne poradenstvo

Univerzitný právnik

JUDr. Viktor Hromada, MBA
marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 115b
phone-icon  033 5565 147
mail-icon  viktor.hromada(zav.)ucm.sk

 

Univerzitná právnička

JUDr. Kristína Papcunová
marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 115b
phone-icon  033 5565 147
mail-icon  kristina.papcunova(zav.)ucm.sk

 

Úradne hodiny

 

Referát pre legislatívu a právne poradenstvo vykonáva najmä túto agendu:

 • pripravuje v spolupráci s odbornými útvarmi návrhy vnútorných predpisov, ich zmeny a dodatky v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi normami;
 • vykonáva metodickú činnosť za účelom jednotného výkladu vnútorných predpisov;
 • metodicky usmerňuje realizáciu a aplikáciu všeobecne záväzných právnych noriem na konkrétne prípady;
 • vypracúva pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • vypracúva odborné stanoviská k predpisom predkladaným do AS UCM (štatúty fakúlt, študijné poriadky fakúlt a pod.);
 • zabezpečuje evidenciu platných vnútorných predpisov;
 • poskytuje údaje o vnútorných predpisoch UCM do informačného systému na webovom sídle UCM a intranetovej stránke UCM;
 • v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi vypracováva, pripomienkuje, dopĺňa a upravuje návrhy zmlúv uzatvárané na rektoráte z právneho hľadiska;
 • z právneho hľadiska overuje náležitosti vybraných zmlúv, ktoré sú vyhotovené na súčastiach UCM a súčasťami predkladané rektorovi na podpis;
 • pripravuje právne úkony pri prevode majetku UCM (kúpne, darovacie, zámenné zmluvy) a podania na kataster nehnuteľností v rámci dispozitívnych úkonov s nehnuteľnosťami;
 • vymáha pohľadávky na podnet kvestora a rektora UCM;
 • vedie súdne spory vyplývajúce z vecnej pôsobnosti rektorátu;
 • spracúva schválené organizačné zmeny do podoby vnútorných predpisov;
 • spolu s personálnym referátom pripravuje pracovné zmluvy, ich zmeny;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.