Referát pre legislatívu a právne poradenstvo

Vedúci oddelenia a právny referát:

JUDr. Viktor Hromada, MBA
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 115b
Úradne hodiny: pondelok, streda, štvrtok a piatok v čase 8:00 – 10:00 hod., 13:00 –14:00 hod.
Telefón: 033 5565 147
E-mail: viktor.hromadajohn(zav.)doeucm.sk

Personálno-právne oddelenie vykonáva najmä túto agendu:

 • pripravuje v spolupráci s odbornými útvarmi návrhy vnútorných predpisov, ich zmeny a dodatky v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi normami;
 • vykonáva metodickú činnosť za účelom jednotného výkladu vnútorných predpisov;
 • metodicky usmerňuje realizáciu a aplikáciu všeobecne záväzných právnych noriem na konkrétne prípady;
 • vypracúva pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • vypracúva odborné stanoviská k predpisom predkladaným do AS UCM (štatúty fakúlt, študijné poriadky fakúlt a pod.);
 • zabezpečuje evidenciu a distribúciu platných vnútorných predpisov; poskytuje údaje o vnútorných predpisoch UCM do informačného systému na webovom sídle UCM a intranetovej stránke UCM;
 • v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi vypracováva, pripomienkuje, dopĺňa a upravuje návrhy zmlúv uzatvárané na rektoráte z právneho hľadiska;
 • z právneho hľadiska overuje náležitosti vybraných zmlúv, ktoré sú vyhotovené na súčastiach UCM a súčasťami predkladané rektorovi na podpis;
 • pripravuje právne úkony pri prevode majetku UCM (kúpne, darovacie, zámenné zmluvy) a podania na kataster nehnuteľností v rámci dispozitívnych úkonov s nehnuteľnosťami;
 • vymáha pohľadávky na podnet kvestora a rektora UCM;
 • vedie súdne spory vyplývajúce z vecnej pôsobnosti rektorátu;
 • spracúva schválené organizačné zmeny do podoby vnútorných predpisov;
 • organizuje výberové konania na obsadenie pracovných miest na rektoráte v súlade s vnútorným predpisom univerzity, vedie agendu výberového konania na obsadzovanie miest;
 • vedie príslušnú evidenciu osobných údajov zamestnancov rektorátu, fakúlt a inštitútov a všetky informácie týkajúce sa kvalifikácie, schopností a ďalších hodnotení, ktoré majú vzťah k výkonu práce, a chráni ich v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • vypracúva pracovné zmluvy, ich zmeny;
 • vypracúva návrhy rozhodnutí zamestnávateľa na rozviazanie pracovného pomeru zamestnanca;
 • spolupracuje s úradmi sociálneho zabezpečenia, práce a rodiny v súlade so mzdovými predpismi a predpismi sociálneho poistenia;
 • spracúva celouniverzitné informácie za personálnu oblasť pre vedenie univerzity a pre štatistické orgány;
 • prihlasuje, odhlasuje a nahlasuje zmeny za zamestnancov v pracovnom pomere do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní;
 • prihlasuje a odhlasuje zamestnancov vykonávajúcich práce na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru do Sociálnej poisťovne;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.