Rada pre vnútorné hodnotenie kvality

Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM a Rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM sú k dispozícii na intranete UCM.

Členovia Rady pre vnútorné hodnotenie kvality

 • Predsedníčka: prof. PhDr. Jana Levická, PhD., FSV UCM
 • Podpredseda: Mgr. Juraj Janček, PhD., externý člen, koordinátor ochrany detí pred násilím, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Interní členovia:

 • prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., FMK UCM
 • prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc., FMK UCM
 • Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc., FPV UCM
 • prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., FPV UCM
 • prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc., FF UCM
 • prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., FSV UCM
 • prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., FZV UCM
 • doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD., FF UCM
 • doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD., FF UCM
 • doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD., FZV UCM
 • doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD., FMK UCM
 • doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD., FSV UCM
 • doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., FPV UCM
 • doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD., FPV UCM
 • Ing. Jana Černá, PhD., IM UCM
 • prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CsC., FZV UCM
Členovia zastupujúci študentov (schválení v AS UCM 18. mája 2021 a 18. októbra 2022):
 • Mgr. Romana Mičová, FPV UCM
 • Mgr. Jakub Ladecký, FF UCM

 Externí členovia:

 • Mgr. Stanislav Pravda, riaditeľ odboru školstva Úradu Trnavského samosprávneho kraja
 • Mgr. Juraj Janček, PhD., koordinátor ochrany detí pred násilím, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
 • Ing. Martin Ľupták, PhD., predseda predstavenstva, Slovenská pošta, a. s., podpredseda Slovenskej spoločnosti pre kvalitu                                  

Tajomník: