pattern

Referát kontroly

Referentka kontroly

Ing. Eva Zatková
marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 115a
phone-icon  033 5565 127
mail-icon  eva.zatkova(zav.)ucm.sk

 

Úradne hodiny

 

 

Referát kontroly vykonáva najmä túto agendu:

  •  v súlade s plánom kontrolných činností na príslušný kalendárny rok organizuje a vykonáva kontrolu finančných a správnych úkonov na univerzite;
  •  vykonáva vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov a petícií zamestnancov univerzity, ale aj iných fyzických a právnických osôb, ak sa tieto týkajú úloh a činností, ktoré univerzita, resp. jej súčasť zabezpečuje;
  •  kontroluje plnenie opatrení vyplývajúcich z vykonaných kontrol;
  •  upozorňuje rektora na nedodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, osobitne pri nakladaní s dotačnými a nedotačnými prostriedkami univerzity (vrátane prostriedkov EÚ), ako aj s majetkom univerzity;
  •  vypracúva ročnú správu o výsledkoch kontrolných činností;
  •  vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.