Referát kontroly

Referentka kontroly
Ing. Eva Zatková
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 115a
Úradne hodiny: pondelok, streda, štvrtok a piatok v čase 8:00 – 10:00 hod., 13:00 – 14:00 hod.
Telefón: 033 5565 127
E-mail: eva.zatkovajohn(zav.)doeucm.sk

Referát kontroly vykonáva najmä túto agendu:

  • v súlade s plánom kontrolných činností na príslušný kalendárny rok organizuje a vykonáva kontrolu finančných a správnych úkonov na univerzite;
  • vykonáva vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov a petícií zamestnancov univerzity, ale aj iných fyzických a právnických osôb, ak sa tieto týkajú úloh a činností, ktoré univerzita, resp. jej súčasť zabezpečuje;
  • kontroluje plnenie opatrení vyplývajúcich z vykonaných kontrol;
  • upozorňuje rektora na nedodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, osobitne pri nakladaní s dotačnými a nedotačnými prostriedkami univerzity (vrátane prostriedkov EÚ), ako aj s majetkom univerzity;
  • vypracúva ročnú správu o výsledkoch kontrolných činností;
  • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.