pattern

Riešenie problémov s preukazmi

V prípade znehodnotenia, poškodenia, zmeny priezviska, zmeny zaradenia, straty, krádeže preukazu študenta UCM (ďalej PŠ UCM) a pod. je potrebné ihneď telefonicky alebo mailom nahlásiť na pracovisko preukazov UCM (povinné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, fakulta), ktoré PŠ UCM vydalo.
Správca zabezpečí okamžité zablokovanie PŠ UCM pred jeho prípadným zneužitím.

Postup pri vydávaní náhradného preukazu študenta UCM (duplikátu)

V prípade, že máte nefunkčný preukaz, nie je mechanicky poškodený a neuplynuli 2 roky od vydania preukazu, tak to v kancelárii preukazov UCM riešte ako reklamáciu preukazu bez poplatku.


Postup vybavovania duplikátu preukazu študenta:

1. Zaplaťte poplatok za duplikát preukazu študenta UCM

Úhradu za duplikát preukazu študenta UCM uskutočnite prevodom na účet:

    • IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919
    • variabilný symbol: podľa fakturačných údajov (viď nižšie)
    • špecifický symbol: ID študenta

Poplatok je stanovený na 20 € pre denný aj externý študentský preukaz.

2. Vyplňte tlačivo „Mimoriadny stav pri používaní preukazu študenta UCM“

Tlačivo si môžete prevziať v časti "Kontaktné údaje a tlačivá".

Žiadateľ vyplní všetky položky ktoré pozná. Uvedie dôvod, napr. strata, znehodnotenie, zmena priezviska, zmena zaradenia, pre ktorý žiada vydať duplikát preukazu študenta UCM.
Prílohou vyplneného tlačiva je potvrdenie o uhradení poplatku (časť výpisu, vytlačenie prevodu z internet bankingu, kópia platobného príkazu zadaného v banke, kontrolný ústrižok, ...)

3. Doručte vyplnené tlačiva a potvrdenie o platbe do kancelárie preukazov UCM

E-mailom na adresu: nora.dostalova(zav.)ucm.sk

alebo poštou na adresu:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Preukazy UCM
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

alebo osobne prineste v úradných hodinách do kancelárie preukazov UCM v hlavnej budove UCM - Nám. J. Herdu 2, na 6. poschodí.

V rozmedzí od 1 do 5 dní od prijatia náležitostí bude študentovi preukaz vyrobený a pripravený na osobný odber v kancelárii preukazov UCM vo vyhradených hodinách prevezme po preukázaní svojej totožnosti.
Podľa okolností pri osobnom odovzdaní všetkých náležitostí v kancelárii preukazov UCM bude duplikát pripravený na prebratie podľa dohovoru s preberajúcim pracovníkom.

Univerzitná knižnica UCM a ostatné knižnice

Je potrebné oznámiť, že máte duplikát preukazu, aby Vám zaviedli nové číslo karty do systému.


Doprava

Ak ste využívali kartu u dopravcov ako elektronickú peňaženku (mali ste nejaký kredit na starej karte), tak nezabudnite to vyznačiť v tlačive a v kancelárii preukazov obdržíte potvrdenie o duplikáte preukazu. Na základe potvrdenia Vám v dopravnej kancelárii príslušného dopravcu prenesú zostatkový kredit na novú kartu.

Fakturačné údaje