background-pattern-full-black

Univerzita tretieho veku

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje UCM v Trnave pre absolventov stredných a vysokých škôl záujmové vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené populácii, ktorá má záujem rozšíriť si a doplniť si poznanie alebo osvojiť si praktické zručnosti, a ktorá dosiahla vek 45 rokov.

Štúdium bude organizované v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Štúdium je trojročné – šesťsemestrálne. Realizuje sa formou sústredení dvakrát do mesiaca. Vzdelávanie sa v danom vzdelávacom programe otvára za predpokladu  dostatočného počtu uchádzačov. Vzdelávanie končí obhajobou záverečnej práce. Po ukončení štúdia vydá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventovi osvedčenie o ukončení záujmového štúdia na Univerzite tretieho veku UCM s uvedením študijného odboru.

 

Univerzita tretieho veku - základné informácie

Aktuálna ponuka dlhodobých kurzov v rozsahu troch akademických rokov:

  1. Sociálne a zdravotné aspekty kvality života seniorov - Fakulta sociálnych vied  UCM

Garantka za Fakultu sociálnych vied UCM v Trnave:

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.

Spolugarant  za Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave:

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

Slávnostné otvorenie akademického roka a imatrikulácia poslucháčov prvého roka štúdia UTV sa uskutoční dňa 25. septembra 2023 o 12.00 hod. v malej aule UCM (Bučianska ul., Trnava).

Zápis študentov 1. ročníka sa uskutoční v malej aule UCM, dňa 25. septembra 2023 o 13.30 hod. Študenti zapísaní do  1. roka štúdia: predložia pri zápise maturitné vysvedčenie, alebo študenti VŠ občiansky preukaz.

Študenti zapísaní do 1. roka štúdia predložia pri zápise maturitné vysvedčenie, alebo študenti VČ občiansky preukaz.

Študenti prvého roka štúdia sa zúčastňujú výučby podľa študijného plánu v súlade s harmonogramom štúdia, ktorý dostanú pri zápise.

Pozrite sa, ako vyzeralo vzdelávanie dospelých na Univerzite tretieho veku, v jej minulých ročníkoch.