pattern

Suplement rodovej rovnosti a akvizície riešení

Beseda pre študentov „Suplement rodovej rovnosti a akvizície riešení“
Dňa 24. apríla 2023 sa v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila beseda pre študentov s názvom „Suplement rodovej rovnosti a akvizície riešení.“
Lektorom bol Mgr. Tomáš Földes zo Slovenského n árodného strediska pre ľudské práva, ktorý je zodpovedný za šírenie informácií a osvety o ľudských právach a o zásade ro vnakého zaobchádzania v rámci celej Slovenskej republiky. A bsolvoval magisterské štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave a tiež magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Pripravuje a podieľa sa na tvorbe metodík Strediska určených pre odbornú verejnosť, ale aj pre deti a mládež. Zásadný význam má preňho princíp rovnosti, nezrušiteľnosti, nepremlčateľnost i, neodňateľnosti a nescudziteľnosti ľudských práv.
Na prednáške Mgr. Földes vysvetlil, že r odová rovnosť je pojem používaný v oblasti rovnoprávnosti a diskriminácie. Označuje zásadu, ktorá tvrdí, že všetci jedinci by mali byť rovní pred zákonom, mali by mať rovnaké práva a príležitosti bez ohľadu na svoj rod, pohlavie či sexuálnu orientáciu. Pre d stavil politiky a opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu rodovej rovnosti, ako sú kvóty, legislatívna ochrana pred diskrimináciou, rovnaký plat sa rovnocennú prácu, podpora rodového zastúpenia žien vo vedení, osveta a vzdelávanie verejnosti o genderovej problematike.